DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Sest. KPV izvajalci delitev mar 2022

Sporočilo za javnost

Z željo po energetskih prihrankih smo se sestali z izvajalci delitev stroškov toplote v večstanovanjskih stavbah. S tem nadaljujemo z aktivnostmi, ki jih z Mestno občino Velenje izvajamo z namenom, da vsi deležniki – lastniki podjetja, izvajalci dejavnosti gospodarske javne službe, upravniki večstanovanjskih stavb in izvajalci delitev stroškov ogrevanja ter tople sanitarne vode v večstanovanjskih stavbah – razmislimo in najdemo skupne rešitve za pravilen in optimalen način delitve porabe energije uporabnikov komunalnih dobrin in storitev.

Konec februarja smo se že sestali z upravniki večstanovanjskih zgradb. Na sestanku smo izmenjali informacije ter podali predloge v zvezi z možnimi načini varčevanja pri porabi toplotne energije v večstanovanjskih zgradbah. Za uporabnike komunalnih dobrin so zelo pomemben deležnik tudi izvajalci delitev stroškov večstanovanjskih stavb, ki morajo zagotavljati pravilen in optimalen način delitve stroška toplote, sanitarne tople vode ter mrzle vode po etažnih enotah v objektu.

Podpis

Sporočilo za javnost Mestne občine Velenje 

S podpisom sporazuma z družbo ELES smo se zavezali, da bomo skupaj pripravili projekte, ki bodo omogočali prestrukturiranje doline v skladu z zeleno preobrazbo.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, župan Občine Šoštanj Darko Menih in direktor področja za strateške inovacije družbe ELES mag. Uroš Salobir, v imenu direktorja družbe ELES mag. Aleksandra Mervarja, so podpisali Krovni sporazum o sodelovanju na področju povezovanja sektorjev ogrevanja in hlajenja z elektroenergetskim sektorjem. Zavezali so se, da bodo skupaj pripravili projekte, ki bodo omogočali prestrukturiranje doline v skladu z zeleno preobrazbo – izvajali nove raziskovalne projekte, podprli inovativnost, vključili lokalno gospodarstvo in izvedli preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja, ki bo najbolj ugodna za uporabnike. Kot družba moramo imeti cilj, da v naslednjih petih letih na gospodinjstvo znižamo porabo toplotne energije za vsaj 30 %. Kot sistemski finančni vir lokalni skupnosti pričakujeta sredstva iz Sklada za podnebne spremembe.  

pexels photo 67184

Pitna voda v Šaleški dolini je bila v letu 2021 zdravstveno ustrezna in varna za pitje.

Komunalno podjetje Velenje uporabnikom zagotavlja varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo, prav tako izvajamo nadzor nad kakovostjo pitne vode po celotni Šaleški dolini. Skupno s pitno vodo oskrbujemo 43.669  prebivalcev, kar predstavlja 97,4 % prebivalcev v vseh treh občinah. V letu 2021 smo v vseh treh občinah uporabnikom dobavili 2.913.602 m3 pitne vode, kar je za 32.000 m3 ali 1,09 % manj kot v letu 2020.

Skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode spremljamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in notranjim nadzorom na osnovi sistema HACCP (analiza tveganj in nadzor kritičnih kontrolnih točk). Poleg tega se skladnost pitne vode spremlja tudi preko državnega monitoringa pitnih vod. Za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitne vode le-to pripravimo po postopku ultrafiltracije, za zagotavljanje varne distribucije pa dodajamo minimalne količine klora. To je najpogosteje uporabljen postopek dezinfekcije, ki učinkovito uničuje bakterije in viruse.

V letu 2021 je bilo za namen notranjega nadzora po celotnem vodovodnem omrežju odvzetih 1143 vzorcev pitne vode. V 926 vzorcih so bile opravljene redne mikrobiološke in fizikalno-kemijske analize vode. Za ostale nadzore je bilo odvzetih 217 vzorcev vode, med njimi tudi 5 vzorcev za razširjene preiskave. Večina analiz je bila opravljena v lastnem tehnološkem laboratoriju Komunalnega podjetja Velenje. Republiški nadzor oziroma laboratorijsko preskušanje vzorcev pitne vode je v letu 2021 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH Maribor). Rezultati preskušanja pri republiškem in notranjem nadzoru so pokazali, da je bila voda primerne kakovosti in zdravstveno ustrezna ter skladna z zakonodajnimi zahtevami. Pri zaznanih neskladjih ni bilo odstopanj v parametrih, ki bi lahko pomenili tveganje za zdravje uporabnikov pitne vode. Podatki o koncentracijah analiziranih parametrov v pitni vodi so prikazani v tabeli na povezavi Letno poročilo o kakovosti pitne vode v Šaleški dolini.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov