O PODJETJU
Predstavitev

Splošno o družbi

Komunalno podjetje Velenje, p. o., je bilo ustanovljeno leta 1993 v skladu z Aktom o ustanovitvi javnega podjetja Skupščine občine Velenje na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah. Z lastninskim preoblikovanjem so postale Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki lastnice infrastrukturnih objektov in naprav ter preostalega takratnega družbenega kapitala.

V letu 1998 se je družba, skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah in Odlokom o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o., v sodnem registru v Celju preoblikovala v Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Osnovni podatki o družbi:

Naziv: Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.
Naslov: Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje, Slovenija
Matična številka: 5222109
Davčna številka: 55713998
Transakcijski račun: 0242 6001 2997 176 pri Novi ljubljanski banki, d. d.
Transakcijski račun: SI56 0510 0801 4156 366 pri Abanki, d. d.
Direktor: mag. Gašper Škarja
Spletna stran: http://www.kp-velenje.si
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Lastniška struktura družbe

Ustanoviteljice družbe in hkrati družbeniki družbe so Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki.

Dejavnost družbe

Družba oskrbuje uporabnike s komunalnimi dobrinami na območju občin lastnic družbe in opravlja naslednje dejavnosti gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so z njo neposredno povezane:

 • oskrba s toplotno energijo in hladom,
 • oskrba z zemeljskim plinom,
 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 • pokopališko-pogrebna dejavnost,
 • izvajanje inženiringa pri izgradnji objektov ter projektiranje objektov komunalne rabe,
 • vzdrževanje omrežja infrastrukturnih objektov in naprav, črpališč, čistilnih naprav,
 • administrativne in druge strokovne naloge ter
 • druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarske javne službe.

Družba opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanja gospodarskih javnih služb, so pa pomembne za njeno poslovanje in opravljanje gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo boljšo
izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost delavcev.

Po pooblastilu občin ustanoviteljic družbe in najemne pogodbe se v okviru družbe izvajajo še naslednje storitve:

 • vodenje poslovnih knjig v zvezi s sredstvi najema,
 • vodenje investicij,
 • vodenje katastra,
 • izdajanje projektnih pogojev in smernic,
 • izdajanje soglasij k projektnim rešitvam ter soglasij k priključitvi ali spremembi priključka.

Organi upravljanja družbe

Ustanoviteljice družbe izvršujejo ustanoviteljske pravice v organih upravljanja javnega podjetja, skladno s sprejetim Statutom Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., z dne 10. 3. 2016, in sicer:

 • svet ustanoviteljev družbe,
 • skupščina družbe,
 • nadzorni svet družbe,
 • direktor.

24. januarja 2011 je bil na podlagi Zakona o lokalni samoupravi konstituiran svet ustanoviteljev, ki ga sestavljajo župani občin družbenikov. Skupščino in nadzorni svet družbe sestavljajo predstavniki lokalnih skupnosti občin ustanoviteljic družbe. V skupščino so imenovani trije predstavniki občin ustanoviteljic družbe. Nadzorni svet sestavlja pet članov, izmed katerih so trije člani predstavniki občin ustanoviteljic in dva predstavnika zaposlenih.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., vodi direktor neomejeno, samostojno in na lastno odgovornost ter ga zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam. Direktorja imenuje in razrešuje svet ustanoviteljev, njegove pristojnosti so opredeljene v statutu.

Poslanstvo podjetja

Oskrba prebivalcev in industrije s komunalnimi dobrinami (oskrba s toplotno energijo, zemeljskim plinom, z daljinskim hlajenjem, pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne in padavinske vode in odlaganjem nenevarnih in inertnih odpadkov, izvajanjem pogrebno pokopališke dejavnosti) ter širjenje dostopnosti do komunalnih dobrin in storitev z izgradnjo omrežja v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki in delih sosednjih občin.

Vizija

Dosegali bomo visok standard oskrbe in visoko stopnjo kakovosti storitev po standardih razvitih držav za najnižjo možno ceno komunalnih dobrin in storitev. Zagotovili bomo trajno, zanesljivo, redno in kakovostno oskrbo uporabnikov komunalnih dobrin in storitev. Omogočili bomo naložbe v obnovo in posodobitev obstoječe infrastrukture, naložbe v novo infrastrukturo in s tem pogoje za kontinuiteto dejavnosti.
Zagotovili bomo ukrepe za varstvo okolja skladno z zakonodajo, specifičnimi potrebami lokalnega okolja, standardi, možnostmi znanosti, tehnologije in tehnike.
Zagotovili bomo izvajanje ukrepov zdravja in varnosti pri delu glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanje in usposabljanje delavcev, navodila, ustrezno organiziranost in uvajanje varnejših in zdravju prijaznejših postopkov dela, širjenje načel zdravega življenja, možnosti rekreacije ter preventive za zdravje pomembnih aktivnosti in potrebna materialna sredstva v ta namen.
Prav tako bomo ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja, ki jih bomo zaznali, ustrezno dopolnjevali Izjavo o varnosti z oceno tveganja.
Posebna skrb bo posvečena visokemu nivoju osnovnih in specialističnih znanj pri vseh potrebnih strokah. Zagotavljali bomo pozitivno vzdušje in dobre delovne pogoje vsem zaposlenim. Posamezniki bodo pridobili licence in pooblastila za izvajanje posameznih strokovnih opravil in dejavnosti. Postali bomo strokovno jedro in nudili visoko strokovne storitve lokalnim skupnostim ter podjetjem.
Lastnikom bomo nudili redne, pregledne in sledljive informacije o izvajanju dejavnosti in finančnem poslovanju podjetja.

Temeljne vrednote in politika Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.

 • Znanje, ustvarjalnost, samoiniciativnost in inovativnost.
 • Zanesljivost, učinkovitost in prilagodljivost potrebam podjetja in družbe.
 • Varno delo in skrb za zdravje zaposlenih.
 • Odgovornost do uporabnikov, lastnine in lastnikov ter naravnega in družbenega okolja.
 • Spoštovanje dogovorjenih rokov, časa sodelavcev, uporabnikov ter naročnikov storitev.
 • V podjetju in izven podjetja sodelujemo na temelju odprtega, argumentiranega, strpnega in kulturnega dialoga ter medsebojnega spoštovanja.
 • Odgovorni smo za doseganje ciljev.
 • Pri vseh aktivnostih skrbimo za ugled podjetja.
 • Zavezani smo k stalnemu izboljševanju kakovosti storitev in dobrin, zdravja in varnosti ter zmanjševanju onesnaževanja okolja.
 • Zavezani smo k spoštovanju zakonskih zahtev.
 • Javnosti omogočamo dostop do politike kakovosti, ravnanja z okoljem ter zdravja in varnosti.
 • Sistem kakovosti, ravnanja z okoljem ter zdravja in varnosti bomo vzdrževali na ravni zahtev mednarodnega standarda za vodenje in zagotavljanje kakovosti ISO 9001, standarda za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 in standarda OHSAS 18001, za laboratorij na ravni SIST EN ISO/EC 17025, kakovosti vode na ravni sistema HACCP in ga stalno izboljševali. Sistem vodenja je dokumentiran v POSLOVNIKU VODENJA, le-ta pa je usklajen s prakso.

Sistemi vodenja kakovosti v podjetju

V letu 2004 je družba pridobila tri certifikate ISO standardov, in sicer sistem vodenja kakovosti ISO 9001, sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 in sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001. Že od leta 2003 družba uporablja tudi sistem HACCP, ki je namenjen zagotavljanju zdravstveno ustrezne pitne vode ter varne vodooskrbe v Šaleški dolini; sistem je implementiran v sistem vodenja kakovosti ISO 9001. Družba z rednimi notranjimi in zunanjimi ISO presojami vzdržuje in nadgrajuje pridobljene standarde. Trenutno so v veljavi:

 • sistem vodenja kakovosti SIST EN ISO 9001:2008, v sklopu katerega je pri zunanji presoji presojan tudi sistem HACCP,
 • sistem ravnanja z okoljem ISO 14001:2004 in
 • sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007.

S sistemom vodenja kakovosti zagotavljamo celovito obvladovanje kakovosti, določamo dolgoročne cilje kakovosti in definiramo operativne postopke, navodila, kriterije in odgovornosti za delo v vseh fazah poslovnega procesa družbe.

Slogan podjetja

Okolju, uporabnikom in zaposlenim prijazno podjetje.

V dokumentu so predstavljeni okviri korporativnega upravljanja, razmerja med družbo in družbeniki, sestava organa nadzora in organov vodenja ter sistem javnega poročanja, revizije in notranjih kontrol v podjetju.
V spodnjem dokumentu si lahko preberete več o začetkih organiziranega izvajanja komunalnih dejavnosti in pravnih predhodnicah Komunalnega podjetja Velenje.