CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Veljavnost od  1. 2. 2023 dalje

OPIS STORITVEEnota mereOsnovna cena v EURDDV - 9,5% v EURSkupaj z DDV v EUR
1. ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (široka in industrijska potrošnja)        
Odvajanje komunalne odpadne vode m3  0,2346  0,0223  0,2569
OMREŽNINA - ODVAJANJE ODPLAK* mesec      

Vodomer – velikost merilnika dN

Faktor omrežnine Osnovna cena v EUR/mesec DDV - 9,5% v EUR Skupaj z DDV v EUR
DN ≤ 20 1,0 2,9268 0,2780 3,2048
20 DN 40 3,0  8,7805 0,8341 9,6146
40 ≤ DN 50  10,0  29,2684 2,7805 32,0489
50 ≤ DN 65  15,0  43,9026 4,1707 48,0733
65 ≤ DN 80  30,0  87,8051 8,3415 96,1466
80 ≤ DN 100  50,0  146,3419 13,9025 160,2444
100 ≤ DN 150  100,0  292,6837 27,8050 320,4887
150 ≤ DN 200,0  585,3674 55,6099 640,9773
2. ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (široka in industrijska potrošnja)    
Čiščenje komunalne odpadne vode m3 0,4715 0,0448 0,5163
OMREŽNINA & ČIŠČENJE ODPLAK* mesec      
Vodomer – velikost merilnika dN Faktor omrežnine Osnovna cena v EUR/mesec DDV - 9,5% v EUR Skupaj z DDV v EUR
DN ≤ 20 1,00 3,4073 0,3237 3,7310
20 < DN < 40 3,00 10,2219 0,9711 11,1930
40 ≤ DN < 50 10,00 34,0731 3,2369 37,3100
50 ≤ DN < 65 15,00 51,1097 4,8554 55,9651
65 ≤ DN < 80 30,00 102,2193 9,7108 111,9301
80 ≤ DN < 100 50,00 170,3656 16,1847 186,5503
100 ≤ DN < 150 100,00 340,7311 32,3695 373,1006
150 ≤ DN 200,00 681,4623 64,7389 746,2012
3. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH (široka in industrijska potrošnja)    
ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH        
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh m3 0,1009 0,0096 0,1105
Omrežnina - odvajanje padavinske odpadne vode s streh* m3 0,1084 0,0103 0,1187
ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH        
Čiščenje oadavinske odpadne vode s streh m3 0,0715 0,0068 0,0783
Omrežnina - čiščenje padavinske odpadne vode s streh m3 0,0445 0,0042 0,0487

Skladno s 13. točko 21. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, se s 1. 1. 2023 spremeni faktor petletnega povprečja padavin, ki znaša 0,09092.

4. STORITVE GREZNIC IN MKČN (široka in industrijska potrošnja)    
Prevzem gošč in blata iz greznic MKČN m3 0,2731 0,0259 0,2990
OMREŽNINA - GREZNICE IN MKČN* mesec      
Vodomer – velikost merilnika dN Faktor omrežnine Osnovna cena v EUR/mesec DDV - 9,5% v EUR Skupaj z DDV v EUR
DN ≤ 20 1,0 0,3382 0,0321 0,3703
20 DN 40 3,0  1,0145 0,0964 1,1109
40 ≤ DN 50  10,0  3,3816 0,3213 3,7029
50 ≤ DN 65  15,0  5,0724 0,4819 5,5543
65 ≤ DN 80  30,0  10,1449 0,9638 11,1087
80 ≤ DN 100  50,0  16,9081 1,6063 18,5144
100 ≤ DN 150  100,0  33,8162 3,2125 37,0287
150 ≤ DN 200,0  67,6325 6,4251 74,0576


Opomba:

* Omrežnina – voda, odvajanje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode s streh, čiščenje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode s streh ter omrežnina greznice in MKČN so obračunane skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012).

V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

5. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA   

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja – uporabniki, ki so priključeni na čistilno napravo*

m3 0,0528 0,0528
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja – uporabniki, ki niso priključeni na čistilno napravo* m3 0,5283 0,5283 
* (Okoljska dajatev za komunalno odpadno vodo je zaračunana v imenu in za račun občine, zato davek na dodano vrednost ni obračunan skladno s c) točko šestega odstavka 36. Člena ZDDV-1)

 

PDF IKONA   Cenik v .pdf