CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje
Veljavnost od  1. 3. 2019 dalje

Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 in 109/2012) ter potrjenim sklepom Sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. z dne 26. 11. 2015.

OPIS STORITVEEnota mereOsnovna cena v EURDDV - 9,5% v EURSkupaj z DDV v EUR
1. ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (široka in industrijska potrošnja)        
Odvajanje komunalne odpadne vode m3  0,2351  0,0223  0,2574
OMREŽNINA - ODVAJANJE ODPLAK* mesec      

Vodomer – velikost merilnika dN

Faktor omrežnine Osnovna cena v EUR/mesec DDV - 9,5% v EUR Skupaj z DDV v EUR
DN ≤ 20 1,0 2,6095 0,2479 2,8574
20 DN 40 3,0  7,8284 0,7437 8,5721
40 ≤ DN 50  10,0  26,0945 2,4790 28,5735 
50 ≤ DN 65  15,0  39,1418  3,7185 42,8603 
65 ≤ DN 80  30,0  78,2835 7,4369 85,7204 
80 ≤ DN 100  50,0  130,4725 12,3949  142,8674 
100 ≤ DN 150  100,0  260,9451 24,7898  285,7349 
150 ≤ DN 200,0  521,8902 49,5796 571,4698 
2. ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (široka in industrijska potrošnja)    
Čiščenje komunalne odpadne vode m3 0,4741 0,0450 0,5191
OMREŽNINA & ČIŠČENJE ODPLAK* mesec      
Vodomer – velikost merilnika dN Faktor omrežnine Osnovna cena v EUR/mesec DDV - 9,5% v EUR Skupaj z DDV v EUR
DN ≤ 20 1,00 3,4953 0,3321 3,8274
20 < DN < 40 3,00 10,4860 0,9962 11,4822
40 ≤ DN < 50 10,00 34,9533 3,3206 38,2739
50 ≤ DN < 65 15,00 52,4299 4,9808 57,4107
65 ≤ DN < 80 30,00 104,8598 9,9617 114,8215
80 ≤ DN < 100 50,00 174,7663 16,6028 191,3691
100 ≤ DN < 150 100,00 349,5325 33,2056 382,7381
150 ≤ DN 200,00 699,0651 66,4112 765,4763
3. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH (široka in industrijska potrošnja)    
ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH        
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh m3 0,0950 0,0090 0,1040
Omrežnina - odvajanje padavinske odpadne vode s streh* m3 0,0894 0,0085 0,0979
ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH        
Čiščenje oadavinske odpadne vode s streh m3 0,0701 0,0067 0,0768
Omrežnina - čiščenje padavinske odpadne vode s streh m3 0,0438 0,0042 0,0480

Skladno s 13. točko 21. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, se s 1. 1. 2018 spremeni faktor petletnega povprečja padavin, ki znaša 0,10001.

4. STORITVE GREZNIC IN MKČN (široka in industrijska potrošnja)    
Prevzem gošč in blata iz greznic MKČN m3 0,2724 0,0259 0,2983
OMREŽNINA - GREZNICE IN MKČN* mesec      
Vodomer – velikost merilnika dN Faktor omrežnine Osnovna cena v EUR/mesec DDV - 9,5% v EUR Skupaj z DDV v EUR
DN ≤ 20 1,0 0,4013 0,0381 0,4394
20 DN 40 3,0  1,2040 0,1144 1,3184
40 ≤ DN 50  10,0  4,0135 0,3813 4,3948
50 ≤ DN 65  15,0  6,0202 0,5719 6,5921
65 ≤ DN 80  30,0  12,0404 1,1438 13,1842
80 ≤ DN 100  50,0  20,0674 1,9064 21,9738
100 ≤ DN 150  100,0  40,1348 3,8128 43,9476 
150 ≤ DN 200,0  80,2696 7,6256 87,8952 


Opomba:

* Omrežnina – voda, odvajanje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode s streh, čiščenje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode s streh ter omrežnina greznice in MKČN so obračunane skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012).

V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

5. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA   

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja – uporabniki, ki so priključeni na čistilno napravo*

m3 0,0528 0,0528
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja – uporabniki, ki niso priključeni na čistilno napravo* m3 0,5283 0,5283 
* (Okoljska dajatev za komunalno odpadno vodo je zaračunana v imenu in za račun občine, zato davek na dodano vrednost ni obračunan skladno s c) točko šestega odstavka 36. Člena ZDDV-1)

 

PDF IKONA   Cenik v .pdf