CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Veljavnost od 1. 1. 2017.

Komunalno podjetje Velenje d. o. o. obračunava komunalne dobrine oz. storitve skladno z veljavno zakonodajo na področju oskrbe z zemeljskim plinom na območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj.

Cene za dobavljeni zemeljski plin veljajo za letno porabo zemeljskega plina in se spreminjajo v skladu s spremembami cen pri dobavitelju.

Cena za dobavljeni zemeljski plin je sestavljena iz:

  • dobave zemeljskega plina
  • takse za obremenjevanje zraka C02
  • trošarine za mineralna olja in plin.
Odjemna skupinaOdjemna mestaCena storitev zemeljskega plina
C(DKi) Zakupljena zmogljivost (kWh/leto) Osnovna cena v EUR DDV - 22% v EUR Skupaj cena z DDV
Dobava zemeljskega plina C(DK1) do C(DK10) 0 - 2.153.800 0,03075 0,0068 0,03752
Taksa za obremenjevanje zraka C02 C(DK1) do C(DK10) 0 - 2.153.800 0,00315 0,0007 0,00384
Trošarina C(DK1) do C(DK10) 0 - 2.153.800 0,00171 0,0038 0,00209
Dodatek k ceni za zemeljski plin za povečanje energetske učinkovitosti C(DK1) do C(DK1O) 0 - 2.153.800 0,00080 0,0002 0,00098
Prispevek za OVE in SPTE C(DK1) do C(DK10) 0 - 2.153.800 0,00099 0,0002 0,00121

Cena za dobavljeni zemeljski plin se spreminja mesečno v odvisnosti od vhodne cene energenta.

Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju Republike Slovenije in trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v RS na osnovi Zakona o trošarinah (UL RS, št. 97/2010-UPB8, 48/2012, 109/2012) in Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (UL RS, št. 26/2010 – 26/2014 in spremembe) in Odredbe o pretvorbi zenska trošarine za zemeljski plin (UL RS, št. 81/2016).

Taksa za obremenjevanje zraka CO2 je oblikovana na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (UL RS, št. 22/2016).

Dodatek k ceni za zemeljski plin za povečanje energetske učinkovitosti se obračuna na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (UL RS, št. 114/09, 22/2010, 57/2011 in 96/2014).

Prispevek za OVE in SPTE se obračuna na podlagi Akta o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (UL RS, št. 38/2014, 56/2015).