CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Veljavnost od 1. 1. 2023

Komunalno podjetje Velenje d. o. o. od 1. 10. 2022 dalje ne obračunava več storitev dobave zemeljskega plina na območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj.

Gospodinjski odjemalec pomeni odjemalca, ki kupuje plin za lastno rabo v gospodinjstvu.

Odjemalec osnovne oskrbe pomeni gospodinjskega odjemalca, malega poslovnega odjemalca, skupnega gospodinjskega odjemalca in zaščitenega odjemalca.

Skupni gospodinjski odjemalec pomeni končnega odjemalca, ki kupuje plin za lastno rabo za namen oskrbe gospodinjstev s toploto preko posameznih in skupnih delov večstanovanjskih stavb.

Odjemna skupina
Odjemna mesta
Cena storitev zemeljskega plina
C(DKi)
Zakupljena zmogljivost (kWh/leto)
Osnovna cena v EUR
DDV – 9,5 % v EUR
Skupaj cena z DDV
Cenik ostalih storitev vezanih na dobavo zemeljskega plina za obdobje od 1. 10. 2022 dalje
Taksa za obremenjevanje zraka CO2
C(DK1) do C(DK10)
 0 – 2.153.800
0,00315
0,0003
0,00345
Trošarina
C(DK1) do C(DK10)
0 – 2.153.800
0,00086
0,00008
0,00094
Dodatek k ceni za zemeljski plin za povečanje energetske učinkovitosti
C(DK1) do C(DK10)
0 – 2.153.800
0,00080
0,00007
0,00087
Prispevek za OVE in SPTE
C(DK1) do C(DK10)
0 – 2.153.800
0,00099
0,0001
0,00108

Skladno s sprejetim Zakonom o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cene energentov – ZNUDDVE z uveljavitvijo s 1. 9. 2022 se za začasno obdobje določa obračunavanje in plačevanje DDV po nižji stopnji 9,5 % za dobave oskrbe z zemeljskim plinom in na ostale prispevke in druge zakonsko določene dajatve vezane na dobavo zemeljskega plina, od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023.

Ob spremembi Splošnih pogodbenih pogojev za prodajo in nakup zemeljskega plina ali ob spremembi cene za dobavo zemeljskega plina, ki pomeni povišanje, imajo gospodinjski odjemalci in mali poslovni odjemalci pravico do odstopa od pogodbe, po začetku veljavnosti navedenih sprememb brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni (15. člen Zakona o oskrbi s plinom, Uradni list RS, št. 204/21).

Parametri za določanje obračunskih količin

 • srednja nadmorska višina (H) območja distribucije – Mestna občina Velenje, občina Šoštanj, H = 437 m
 • pretvorbeni faktor (z) za primer izračuna ekvivalentne količina VN za vse primere vgradnje plinomera (zaokrožen na 5 decimalnih mest):
  • plinomer brez korektorja temperature in tlaka, vgrajene izven objekta na tlaku 23 mbar, Teff=279,15 K = faktor z = 0,95273,
  • plinomer s korektorjem temperature in korekcijo volumna na 15°C, vgrajene v ali izven objekta, na tlaku 23 mbar, Teff=288,15 K = faktor z = 0,92297,
  • plinomer s korektorjem temperature in korekcijo volumna na 15°C, vgrajene v ali izven objekta na tlaku 80 mbar, Teff=288,15 K = faktor z = 0,97630.

Povprečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu zemeljskega plina (Hs).

Primer obračuna gospodinjskega odjemalca za tarifne skupine CDK3

 • plinomer brez temperaturne korekcije, vgrajen izven objekta (Teff = 279,15 K oz. 6°C),
 • meritev na 23 mbar (peff = 23 mbar),
 • merska enota m3, poraba VD = 1.000 m3,
 • srednja nadmorska višina območja izvajanja distribucije zemeljskega plina, H = 437 m,
 • srednja vrednost zgornje kurilnosti, Hs = 11,365 kWh/Nm3,
 • pretvorbeni faktor z = 0,95273.

Preračun količine zemeljskega plina v normalne kubične metre po enačbi

VN  = VD  * z = 1.000 * 0,95273 = 952,73 Nm3

Izračun dobavljene energije po enačbi in na računu

Energija = VN * HS,I,RS  = 952,73 * 11,365 = 10.827,79 kWh

Obrazložitev ostalih storitev po ceniku

Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju Republike Slovenije in trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v RS na osnovi Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21) in Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 34/18 s spremembami). Na osnovi Uredbe od določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 99/22) znaša trošarina za zemeljski plin od 1. 8.2022 dalje 0,00086 EUR/kWh.

Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (CO2) je oblikovana na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/18). Na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 104/22) znaša taksa za obremenjevanje zraka od 2. 8. 2022 dalje 0,00315 EUR/kWh.

Dodatek k ceni za zemeljski plin za povečanje energetske učinkovitosti se obračuna na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 96/14 in 158/20-ZURE).

Prispevek za OVE in SPTE se obračuna na podlagi Akta o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 38/14, 56/15) in Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnje električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15 in 76/17).

PDF IKONA   Cenik v .pdf