1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.
Naslov: Koroška cesta 37/b, Velenje
Kontakt: Tel.: (03) 89-61-100, www.kp-velenje.si
Odgovorna uradna oseba: Direktor podjetja: mag. Gašper Škarja
Datum prve objave kataloga: 17. 2. 2006
Datum zadnje spremembe: 13. 8. 2015
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.kp-velenje.si
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen tudi v tiskani obliki na sedežu podjetja.

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2. a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:

Ustanovitelji Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., so:

 • Mestna občina Velenje,
 • Občina Šoštanj,
 • Občina Šmartno ob Paki.

Komunalno podjetje Velenje je ustanovljeno za izvajanje komunalnih dejavnosti kot gospodarska javna služba za potrebe uporabnikov na širšem območju Šaleške doline. Podjetje je registrirano za opravljanje dejavnosti zbiranja, čiščenja in distribucije vode, kanalizacije in delovanja čistilnih naprav, dejavnosti javne higiene, oskrbe s plinastimi gorivi po plinovodni mreži, oskrbe s paro in toplo vodo, pogrebne dejavnosti, dejavnosti strokovnih služb in dejavnosti, ki so potrebne za nemoteno izvajanje zgoraj naštetih dejavnosti.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
 • Direktor podjetja
 • PE Energetika
 • PE Komunala
 • Skupne službe:
  • služba investicij in razvoja,
  • služba informatike,
  • prodajno komercialna služba,
  • nabavna služba,
  • finančno računovodska služba,
  • služba varnosti in zdravja pri delu,
  • pravna in kadrovska pisarna. 
Organigram organa: Organigram Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
2. b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 
Pristojna oseba: Andreja Mešter; Telefon: 03 89 61 114; E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa 
Državni predpisi: Povezava na: www.dz-rs.si 
Predpisi lokalnih skupnosti:

Predpisi Mestne občine Velenje:

 • Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o. (Uradni Vestnik MOV, št. 3/2016 – uradno prečiščeno besedilo);
 • Odlok o ustanovitvi skupnega organa Sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. (Uradni vestnik MOV, št. 4/07 in 27/10);
 • Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 18/2008 in 1/2016);
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode za območje Mestne občine Velenje, Uradni vestnik MOV, št. 15/2013;
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni vestnik MOV, št. 7/2014);
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in distribuciji toplote v Mestni občini Velenje (Uradni Vestnik MOV, št. 15/2007);
 • Odlok o pokopališkem redu (Uradni Vestnik MOV, št. 3/2000);
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje MO Velenje in Občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 88/2016);
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 68/2009).

 

Predpisi Občine Šoštanj:

 • Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalne dejavnosti, p.o. (Uradni list Občine Šoštanj, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo);
 • Odlok o ustanovitvi skupnega organa Sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. (Uradni list Občine Šoštanj št. 15/10);
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 3/2001, 3/2015);
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/2014);
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode za območje občine Šoštanj, Uradni list Občine Šoštanj, št. 3/2014;
 • Odlok o pokopališkem redu (Uradni list Občine Šoštanj, št. 8/2001);
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in distribuciji toplote v Občini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/2007);
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje MO Velenje in Občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 88/2016);
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 68/2009).

 

Predpisi Občine Šmartno ob Paki:

 • Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o. ((Uradni Vestnik MOV, št. 3/2016 – uradno prečiščeno besedilo);
 • Odlok o ustanovitvi skupnega organa Sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. (Uradni vestnik MOV, št. 4/07 in 28/10);
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno ob Paki (Uradni Vestnik MOV, št. 3/2013);
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmartno ob Paki (Uradni Vestnik MOV, št. 6/2016);
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode za območje občine Šmartno ob Paki, Uradni vestnik MOV, št. 39/2014.
 Predpisi EU: Povezava na: zakonodaja EU 
2. d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
Seznam strateških in programskih dokumentov:
 • Poslovni plan podjetja za tekoče leto;
 • Daljinska oskrba s toploto (strategija razvoja in aktivnosti 1998 - 2015; IBE Ljubljana);
 • Novelirana energetska zasnova Mestne občine Velenje;
 • Novelirana energetska zasnova Občine Šoštanj;
 • Novelirana energetska zasnova Občine Šmartno ob Paki;
 • Strategija vodooskrbnega sistema do leta 2015 v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki;
 • Nacionalni program odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda;
 • Lokalni program odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda.
2. e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
 • Izdaja soglasij
 • Postopki javnih naročil
2. f Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila 
Javna razpisi / naročila po ZJN – 2 in ZJNVETPS: www.enarocanje.si/?podrocje=portal 
2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 
Seznam evidenc: 
 • Kataster kanalizacijskega omrežja
 • Kataster vodovodnega sistema
 • Kataster sistema daljinskega ogrevanja
 • Kataster oskrbe z zemeljskim plinom
 • Kataster pokopališč
2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov  
Seznam zbirk: 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja  
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih 
informacij javnega značaja: 
 

V letu 2009 smo prejeli šest (6) zahtev za dostop do informacij javnega značaja, ki so se nanašala na področja vzdrževanja pokopališč, plačevanja odškodnin in izgradnje komunalnega omrežja.

V letu 2010 vlog za dostop do informacij javnega značaja nismo prejeli.

V letu 2011 vlog za dostop do informacij javnega značaja nismo prejeli. 

V letu 2012 smo prejeli eno (1) zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, ki se je nanašala na podatke o javnem razpisu. 

V letu 2013 smo prejeli eno (1) zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, ki se je nanašala na dobavo tonerjev.

V letu 2014 vlog za dostop do informacij javnega značaja nismo prejeli.

Javni razpisi

Nabava materiala

Izgradnja in vzdrževanje infrastrukture

Donacije

Odškodnine