Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje.

Odvajanje in čiščenje

Na sektorju odvajanja odplak vseskozi zagotavljamo nemoteno obratovalno sposobnost kanalizacijskega sistema. V okviru rednega obratovanja in vzdrževanja izvajamo sistemsko določene obratovalne posege, in sicer:

 • redne, dvakrat tedenske preglede in kontrolo delovanja črpališč, črpalk in ostale strojne opreme za prečrpavanje komunalne in padavinske odpadne vode;
 • redno, dvakrat mesečno strojno čiščenje čistilnih jaškov pred črpališči OV z odvozom odpadkov na CČN Šaleške doline, v letu 2015 smo odpeljali 360,5 m3 odpadkov;
 • redno, enkrat mesečno strojno čiščenje in pranje črpališč odpadnih vod;
 • redno, enkrat mesečno strojno čiščenje sifonov (podvodov);
 • redni, dvakrat tedenski nadzor nad delovanjem razbremenilnikov (34 kom) in redno, ročno čiščenje in odstranjevanje naplavljenega sedimenta (peska) in ostalega kosovnega materiala iz razbremenilnikov;
 • redne, najmanj enkrat tedenske preglede in čiščenje vtočnih objektov;
 • redne in izredne preglede kanalizacijskega omrežja, razbremenilnikov, črpališč in vtočnih objektov v času padavin;
 • redni, enkrat letni servisi črpalk v črpališčih OV s strani pooblaščenega serviserja strojne opreme;
 • redno vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in objektov, vključno s strojno in elektro opremo črpališč, vzdrževanje opreme za prenos in nadzor podatkov;
 • strojno čiščenje in pregled kanalizacijskega omrežja s TV kamero;
 • storitve intervencijskih posegov na kanalizacijskih priključkih – strojno čiščenje in snemanje s Tv kamero;
 • storitve priprave strokovnih podlag za projektne pogoje in soglasja za priključitev objektov na javno kanalizacijsko omrežje;
 • storitve strokovne podpore in nadzora pri gradnji kanalizacijskih priključkov, širitve javnega kanalizacijskega omrežja in ostale kanalizacije ter izvajanje obnovitvenih investicij objektov in omrežja odvajanja odplak.

 

Mala komunalna čistilna naprava (MKČN)

Uporabnike komunalnih dobrin in storitev obveščamo, da lahko v prostorih Centralne čistilne naprave Šaleške doline na Primorski cesti 8a v Šoštanju še vedno dobijo vse potrebne informacije v zvezi z izbiro in vgradnjo male komunalne čistilne naprave (MKČN). Pokličite na telefonsko številko 03 898 94 09, vprašajte ali pa se dogovorite za sestanek s strokovnjakom s tega področja.

Kdaj je rok za vgradnjo MKČN?

Rok za vgradnjo MKČN za obstoječe objekte (za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002), ki nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, kot je bilo predpisno v času gradnje objekta, je najkasneje do 31. 12. 2021. Za obstoječe objekte, ki imajo čiščenje odpadne vode urejeno s pretočno greznico (oz. v skladu s predpisi v času gradnje objekta), pa je rok ob prvi rekonstrukciji objekta, seveda ob predpostavki, da je obstoječa greznica zgrajena skladno s predpisi (trije prekati, zadostni volumen) in je vodotesna.

Kaj je potrebno narediti, ko vgradim MKČN?

Po vgradnji MKČN do 50 PE je potrebno 3 mesece po začetku obratovanja naročiti »Prve meritve«, ki jih izvajajo za to pooblaščeni izvajalci (v naši bližini Eurofins Velenje in NLZOH Celje). Če so meritve ustrezne (KPK pod 200 mg/L), se izpolni obrazec Poročilo o prvih meritvah, ki ga dostavite v Komunalno podjetje Velenje. Če imate pri izpolnjevanju obrazca težave, se oglasite v službi za tehnologije in nadzor, ki je na lokaciji CČN Šaleške doline v Šoštanju. Skleniti je potrebno tudi pogodbo o prevzemu blata iz MKČN, kar lahko uredite v prodajni službi Komunalnega podjetja Velenje na sedežu podjetja na Koroški cesti 37b v Velenju.

Na osnovi teh dokumentov vas vpišemo v bazo MKČN in znižamo okoljsko dajatev za odvajanje odpadne vode za 90 %. Naslednje leto po opravljenih prvih meritvah, pri vas opravimo pregled MKČN, kot to zahteva zakonodaja.

Prevzem in odvoz blata iz MKČN in greznic poteka za naše uporabnike sistematično, in sicer se pri vsakem uporabniku storitev izvede enkrat na tri leta. Obvestilo o praznjenju uporabniki dobijo na naslov s priporočeno pošto. Vsako spremembo ali morebitno dodatno praznjenje pa lahko uporabniki naročijo na telefonski številki 03 898 94 02 in 03 898 94 11.

Grafični prikaz pridobitve Male komunalne čistilne naprave

PDF oblika grafičnega prikaza postopka pridobitve MKČN

Obrazce in dodatne informacije najdete na spodnjih povezavah:

KM magistralnega omrežja
km primarnega omrežja
km sekundarnega omrežja
Hišnih priključkov
Prečrpališč

Ceniki odvajanja in čiščenja

Pojdi na cenike

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda se je konec leta 2015 spremenila zakonodaja, predvsem so pomembne novosti, ki urejajo področje MKČN in nepretočnih greznic. Najpomembnejše so:
 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list, RS št. 98/15)
 • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15 )
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15 )
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 , 64/14 in 98/15 )
Odgovore na pogosta vprašanja o malih čistilnih napravah si lahko preberete v oddelku Pogosta vprašanja ➜ Odvajanje in čiščenje

V spodnjem dokumentu si lahko pogledate zloženko o malih komunalnih čistilnih napravah.

Zlozenka - Male komunalne čistilne naprave

Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni