POGOSTA VPRAŠANJA
Informacije, ki jih uporabniki pogosto iščejo

Pojasnilo obračunskih postavk na položnicah

OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO

Storitve oskrbe s toplotno energijo se obračunavajo skladno z Energetskim zakonom (UL RS, št. 17/14, 81/15).

 • Ogrevanje prostorov predstavlja strošek porabljene količine toplote za ogrevanje prostorov. Osnovo za obračun stroška toplotne energije predstavlja razlika števčnih stanj na začetku in koncu obračunskega obdobja na glavnem merilniku, nameščenem na objektu.
  Postavka ogrevanje prostorov je variabilni strošek, ki se meri v MWh z merilniki toplotne energije, obračunava se v EUR/MWh.

V večstanovanjskih objektih se strošek ogrevanja prostorov določi na podlagi delilnikov stroškov.

 • Sanitarna topla voda predstavlja strošek porabljene količine ogrevane vode, ki se pri posrednem merjenju obračuna kot porabljena količina toplote za pripravo tople vode z vodomeri v m3. Za obračun količine toplote v MWh, se uporablja pretvorbeni normativ 0,09 MWh/m3. Pri neposrednem merjenju se meri količina porabljene toplotne energije z merilniki v MWh.
  Postavka sanitarna topla voda je variabilni strošek, obračunava se v EUR/MWh.
  Osnova delitve je število oseb posamezne enote v večstanovanjskem objektu. Javljanje podatkov o spremembah števila oseb izvajajo predstavniki večstanovanjskih objektov z upravniki.

V večstanovanjskih objektih se strošek ogrevane vode lahko določi tudi na podlagi delilnikov stroškov.

 • Obračunska toplotna moč je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote. Postavka je fiksni strošek, kjer se moč objekta obračunava v EUR/MW na mesec.
 • Števnina topla voda in toplotna energija sta fiksna stroška, ki sta namenjena pokrivanju stroškov rednih pregledov, popravil, zamenjav, stroškov overjanja merilnih naprav in stroškov investicijskega vzdrževanja na odjemnem mestu.

OSKRBA S HLADOM

Storitve oskrbe s hladom se obračunavajo skladno s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem hladu iz distribucijskega omrežja v mestni občini Velenje (UL RS, št. 87/08) in Tarifnim sistemom za dobavo in odjem hladu iz distribucijskega omrežja v mestni občini Velenje (UL RS, št. 87/08). 

 • Hlajenje prostorov je variabilni strošek, ki predstavlja dobavljeno količino hladilne energije v MWh, obračunava se EUR/MWh. 
 • Obračunska hladilna moč je zakupljena in nastavljena moč na hladilni postaji uporabnika, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči, določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v hladilni postaji s strani distributerja hladu. Je fiksni strošek, obračunava se v EUR/kW.

OSKRBA S PITNO VODO

Storitve oskrbe s pitno vodo se obračunavajo skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/12 in 109/12), Odlokom o oskrbi s pitno vodo (Uradni vestnik MOV, št. 7/14), Odlokom o oskrbi s pitno vodo (Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/14) ter Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 6/16).

 • Vodarina je variabilni strošek; osnovo za obračun predstavlja razlika števčnih stanj vodomera na začetku in koncu obračunskega obdobja, nameščenega na objektu, obračunava se v EUR/m3. Postavka vodarina predstavlja tudi strošek vodnih povračil, ki se obračunava na podlagi Uredbe o vodnih povračilih (UL RS, št. 122/07). Osnova za obračun stroška vodarine v večstanovanjskih objektih je poraba glavnega vodomera objekta, ključ delitve je število oseb posamezne etažne enote (stanovanja). Javljanje podatkov o spremembah števila oseb izvajajo predstavniki večstanovanjskih objektov z upravniki. V večstanovanjskih objektih se strošek vodarine lahko določi tudi na podlagi delilnikov stroškov.
 • Omrežnina voda je fiksni strošek; višina stroška je odvisna od zmogljivosti priključka oz. dimenzije vodomera. Obračunava se v EUR/kom.
 • Števnina evidenčni vodomer predstavlja fiksne stroške vzdrževanja evidenčnega vodomera z vsemi elementi, vključno z vodomernim jaškom ali nišo. Višina števnine je izračunana na osnovi preseka vgrajenega obračunskega vodomera in stroškov vzdrževanja in obnov vodovodnih priključkov po velikostnih razredih; obračunava se v EUR/kom.

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN

Storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se obračunavajo skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/12 in 109/12), Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/13), Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju občine Šoštanj (UL Občine Šoštanj, št. 3/14) ter Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 39/14).

 • Odvajanje komunalne odpadne vode predstavlja variabilni strošek odvedene količine komunalne odpadne vode. Obračunava se v EUR/m3 porabljene pitne vode.
 • Omrežnina odvajanje komunalne odpadne vode predstavlja fiksni strošek; višina stroška je odvisna od zmogljivosti priključka oz. dimenzije vodomera. Obračunava se v EUR/kom.

ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN

Storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se obračunavajo skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/12 in 109/12), Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/13), Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju občine Šoštanj (UL Občine Šoštanj, št. 3/14) ter Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 39/14).

 • Čiščenje komunalne odpadne vode predstavlja variabilni strošek očiščene komunalne odpadne vode. Obračunava se v EUR/m3 porabljene pitne vode.
 • Omrežnina – čiščenje komunalne odpadne vode predstavlja fiksni strošek; višina stroška je odvisna od zmogljivosti priključka oz. dimenzije vodomera. Obračunava se v EUR/kom.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH

Storitve se obračunavajo skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/12 in 109/12).

 • Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh in omrežnina odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh sta fiksna stroška, odvisna od velikosti strehe uporabnika storitev in od tega, ali je padavinska odpadna voda s strehe speljana v javno kanalizacijo z odvodom na centralno čistilno napravo ali v javno meteorno kanalizacijo z odvodom v reko Pako.

Osnova za izračun letne količine padavinske odpadne vode s streh je tlorisna površina strehe, s katere se odvaja padavinska odpadna voda v kanalizacijo, ter triletno povprečje letnih padavin na referenčni državni meteorološki postaji (Slovenj Gradec). Faktor triletnega povprečja padavin znaša s 1. 1. 2017 0,108625. Podatki o tlorisni površini streh so pridobljeni iz državnega registra katastra stavb, ki ga vodi geodetska uprava RS. Postavke se obračunavajo v EUR/m3. Primer obračunavanja storitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda za objekt: 140,0 m2 (kvadratura strehe) * 0,108625 (faktor padavin) = 15,2075 m3 (količina na računu).

STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI (MKČN)

Storitev se obračunava skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/12 in 109/12).

 • Prevzem gošč in blata iz greznic in MKČN predstavlja storitev prevzema in obdelave blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic in MKČN. Osnova za obračun je m3 porabljene pitne vode, odčitane na vodomeru. Je variabilni strošek, ki se obračunava v EUR/m3.
 • Omrežnina – greznice in MKČN predstavlja fiksni strošek; višina stroška je odvisna od zmogljivosti priključka oz. dimenzije vodomera. Obračunava se v EUR/kom.

OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM

Storitve oskrbe z zemeljskim plinom se obračunavajo na podlagi Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje plina na geografskem območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj (UL RS, št. 105/15), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje mestne občine Velenje (UL RS, št. 68/07), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje občine Šoštanj (UL RS, št. 119/07), Splošnih pogojev za dobavo in odjem plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje mestne občine Velenje in občine Šoštanj (UL RS, št. 68/09) ter Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (UL RS, št. 85/2016).

 • Dobava zemeljskega plina je variabilni strošek; osnovo za obračun predstavlja razlika števčnih stanj na začetku in koncu obračunskega obdobja plinomera nameščenega na objektu v kubičnih metrih (m3) in preračunanih v kWh, kjer se upoštevajo gegrafske višine odjemnega mesta, lokacija plinomera (znotraj ali izven stavbe) in nadtlak zemeljskega pline na merilnem mestu. Cena za dobavljeni zemeljski plin se obračunava v EUR/m3 in se spreminja v odvisnosti od vhodne cene energenta.
 • Omrežnina – fiksni del je fiksni strošek, ki zajema ceno za transport in distribucijo zemeljskega plina po omrežju. Obračunava se mesečno v EUR/kom, glede na razvrstitev v odjemne skupine po veljavnem ceniku.
 • Omrežnina – variabilni del je variabilni strošek, ki zajema ceno za transport in distribucijo zemeljskega plina po omrežju. Obračunava se na osnovi razlike števčnih stanj na začetku in koncu obračunskega obdobja plinomera, nameščenega na objektu. Storitev je obračunana v EUR/kWh po veljavnem ceniku.
 • Omrežnina – meritve je fiksni strošek, ki predstavlja osnovno ceno za izvajanje meritev, kadar operater distribucijskega sistema zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja. Cena za izvajanje meritev v EUR na mesec je določena glede na število in značilnost merilnih naprav. Pri obračunu je pomemben podatek tip plinomera, ki določa faktor f1, s katerim se množi cena za meritve, določene z akti.

Izračun dobavljene (E) energije se izvaja:

E [kWh] = VN [Nm3] * HS,I,RS [kWh/Nm3]

E je količina energije dobavljenega zemeljskega plina  [kWh];

 VN je z merilno napravo s prigrajenim korektorjem temperature in tlaka izmerjen volumen odjema zemeljskega plina pri referenčnem normalnem stanju ali izmerjena količina zemeljskega plina, preračuna na referenčno normalno stanje [Nm3];

HS,I,RS je povprečna kurilna vrednost za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu [kWh/Nm3], ki jih objavlja operater prenosnega omrežja na svoji spletni strani (www.plinovodi.si).

DAJATVE IN PRISPEVKI - v imenu in za račun države

 • Oskrba s toplotno energijo:
  • Dodatek k ceni – daljinska toplota se obračunava skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije (UL RS, št. 96/14). Osnova za obračun je porabljena količina toplotne energije v MWh, obračunava se v EUR/MWh.
  • Prispevek za OVE IN SPTE – daljinska toplota se obračunava skladno z Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (UL RS, št. 46/15). Osnova za obračun je porabljena količina toplotne energije v MWh, obračunava se v EUR/MWh.
 • Oskrba z zemeljskim plinom:
  • Trošarina je določena z Zakonom o trošarinah (UL RS, št. 97/10) in Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (UL RS, št. 26/10). Osnova za obračun je porabljena količina zemeljskega plina v m3, obračunava se v EUR/kWh.
  • Okolj.daj. CO2 je oblikovana na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (UL RS, št. 22/16). Osnova za obračun je porabljena količina zemeljskega plina v m3, obračunava se v EUR/kWh.
  • Dodatek k ceni – zemeljski plin za povečanje energetske učinkovitosti se obračuna na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (UL RS, št. 96/14). Osnova za obračun je porabljena količina zemeljskega plina v m3, obračunava se v EUR/kWh.
  • Prispevek za OVE in SPTE – zemeljski plin se obračunava skladno z Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (UL RS, št. 46/15). Osnova za obračun je porabljena količina zemeljskega plina v m3, obračunava se v EUR/kWh.
 • Odvajanje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode z javnih površin:
  • Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja se obračunava na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12). Osnova za obračun je iztočena pitna voda in se plačuje za m3 iztočene pitne vode oz. po normativu, določenem v Uredbi. Obračunava se v EUR/m3.
  • Davek na dodano vrednost se obračuna na vse opravljene storitve v višini 9,5 % (nižja davčna stopnja) in 22,0 % (višja davčna stopnja).

DODATNE VSEBINE NA RAČUNU

 • Zamudne obresti se obračunajo v primeru zamude pri plačilu po zakonsko predpisani obrestni meri.
 • Opomin je prikazan na računu v primeru pošiljanja opomina.

Pojasnilo obračunskih postavk na položnicah do 1. 1. 2017