DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

pexels photo 156913

Zdravstveno ustrezna pitna voda je ključnega pomena za zdravje vsake skupnosti. Pomembno je, da smo vedno pripravljeni na morebitne izredne razmere in ustrezno seznanjeni, na kakšen način bomo v teh primerih obveščeni o potrebnih ukrepih. V Komunalnem podjetju Velenje imamo izdelan načrt ukrepanja in obveščanja uporabnikov v primeru izvajanja ukrepov, omejitev ali prepovedi glede uporabe pitne vode iz javnih vodovodnih sistemov v Šaleški dolini.

Na povezavi so prikazani načini obveščanja in podajanja informacij v različnih situacijah. Svetujemo vam, da redno spremljate vsaj en medij, preko katerega podajamo informacije.

Kaj zajema načrt obveščanja uporabnikov pitne vode?

Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode v Šaleški dolini zajema nabor sredstev javnega obveščanja, ki bi jih v podjetju uporabili za obveščanje uporabnikov v primeru, ko voda zaradi različnih razlogov ne bi bila varna za uporabo. Naravne nesreče (poplave, potresi, žled, nevihte, suša …), rutinske napake (okvare na cevovodih, napake v delovanju črpalk ali opreme, izpadi električne energije …) in druge nepredvidljive nesreče (razlitje nevarnih snovi v prometnih nesrečah ipd.) lahko vplivajo na kakovost pitne vode. Če bi bile težave neobvladljive in bi pitje vode predstavljalo tveganje za uporabnike, bi v podjetju takoj izvedli obveščanje uporabnikov s pomočjo sredstev javnega obveščanja, ki so navedena v načrtu obveščanja. Uporabniki bi bili obveščeni o potrebnih ukrepih, kot so prepoved pitja vode iz javnega vodovoda, prekuhavanje vode, možnostih nadomestne oskrbe, priporočilo pitja embalirane vode, prepoved pitja vode iz pipe za rizične skupine ipd. Javne ustanove, kot so vrtci, šole, zdravstvene ustanove, domovi za ostarele in živilski obrati, bi obvestili tudi osebno.

Tehnicne Zahteve izdaja 5

S 1. 1. 2022 je stopila v veljavo nova izdaja Tehničnih zahtev za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja, ki so jo pripravili v poslovni enoti Energetika. Nova, 5. izdaja Tehničnih zahtev vsebuje dopolnitve 3.6.1 poglavja ter novo 9. poglavje. V 8. poglavju je revidiran nabor opreme, primerne za vgradnjo v distribucijski sistem. V seznamu prilog so posodobljene in dodane nove tehnične sheme.

Tehnične zahteve veljajo za projektiranje, načrtovanje in izgradnjo distribucijskega sistema in toplotnih postaj ter za izgradnjo in priključitev internih toplotnih naprav, ki se priključujejo ali so že priključene na distribucijsko omrežje Komunalnega podjetja Velenje, kot pogodbenega upravljavca in distributerja toplotne energije. 

Z dnem uveljavitve Tehničnih zahtev, izdaje 5, preneha veljati predhodna izdaja Tehničnih zahtev, izdaja 4.

Evakuacija v primeru uhajanja klora na Grmovem vrhu 10.9.2009 177

Najpomembnejši izvedeni projekti v letu 2021 na področju vodne oskrbe:

  • obnova enega izmed dveh glavnih vodohranov mesta Velenje nad Starim Velenjem,
  • dokončanje izgradnje vodovoda Vinska Gora z zadnjim odsekom 4 v Bevčah,
  • obnova zadnjih odsekov azbest cementnih cevovodov v občini Šoštanj, ki cevi iz teh materialov sedaj nima več v uporabi.

Skupaj smo na dejavnosti vodooskrbe izvedli obnovitvene investicije v višini dobrih 625.000 evrov.

Največji vložki so usmerjeni v obnovo vodovodnega omrežja (vir najemnina) in v odpravo okvar za zagotavljanje nemotene oskrbe (vir vodarina). Največje rezerve za zmanjševanje stroškov so pospešena obnova omrežja, ki bo na eni strani zmanjševala stroške odprave okvar, na drugi strani pa zmanjševala vodne izgube, kar pomeni manj stroškov pri pripravi pitne vode. 

V bližnji prihodnosti bo delo usmerjeno v nadaljevanje obnov transportnih in primarnih cevovodov. Nas cilj je preseči mejnik dejanskih vodnih izgub pod 20 %. Prav tako bomo nadaljevali s sodelovanjem pri obnovah sekundarnega omrežja na območjih celovite obnove vse komunalne infrastrukture, s poudarkom na pravočasnem skupnem načrtovanju s posameznimi občinami lastnicami.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov