DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Vgradnja MKCN

Občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki že od leta 2014 v svojih proračunih občanom zagotavljajo sredstva za gradnjo male komunalne čistilne naprave (MKČN). Možnost za pridobitev nepovratnih sredstev, namenjenih gradnji malih komunalnih čistilnih naprav, kot jih zahteva okoljska zakonodaja, lahko občani izkoristijo tudi v letošnjem letu.

Višina nepovratnih sredstev, ki jih lahko posameznik pridobi za izgradnjo male komunalne čistilne naprave v vseh treh občinah, znaša 1.500 evrov, kar je polovica povprečne naložbene vrednosti male komunalne čistilne naprave. Mestna občina Velenje je v ta namen v proračunu za leto 2022 zagotovila sredstva v višini 20 tisoč evrov, Občina Šoštanj 15 tisoč evrov in Občina Šmartno ob Paki 10 tisoč evrov. Upravičenci do sredstev so fizične osebe, lastniki obstoječih stanovanjskih objektov, ki so na območjih, na katerih se ne predvideva izgradnja javne kanalizacije.

Namen dodeljevanja sredstev je spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami, pospeševanje izgradnje MKČN ter urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

16 KPV fotografije FB

22. marec - svetovni dan voda

Letošnji svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, je posvečen podzemni vodi. Njegovo geslo Skrito naj postane vidno razkriva dejstvo, da so podzemne vode navkljub svoji izjemno pomembni vlogi mnogokrat prezrte. Podzemne vode so vir pitne vode za polovico svetovnega prebivalstva, prav tako so pomemben vir tehnološke in termalne vode ter vode za namakanje v kmetijstvu. A podzemne vode niso le zaloge vode, ki jih lahko koristi človek. So del svetovnega vodnega kroga, so ekosistem, tesno povezan z drugimi soodvisnimi ekosistemi na našem planetu. In dejstvo, da se v podzemnih vodah spremembe odvijajo bistveno počasneje kot na površju, hkrati tudi pomeni, da bo v njih enako dolgotrajna tudi odprava neželenih posledic delovanja človeka.

Podzemna voda je voda v podzemlju in vodonosnikih, ki se napaja predvsem z dežjem in talečim snegom, ki pronica v tla.  Napaja izvire, reke, jezera in mokrišča ter se izliva v oceane. V Sloveniji je več kot 95 % podzemne vode glavni vir pitne vode.

Podzemna voda, ki se nahaja v geoloških strukturah, kamninah in sedimentih, je obnovljiv naravni vir. V vodonosnikih se, obogatena z raztopljenimi minerali, zadržuje izredno dolgo. Resda pa so kraški vodonosniki bolj ranljivi za posledice različnih virov onesnaževanja, saj v kraški podzemni svet škodljive snovi s površja vstopajo hitro in praktično kjerkoli. Vire onesnaženja predstavljajo zlasti neustrezna raba rastlinskih hranil na kmetijskih površinah ter raba rastlinskih zaščitnih sredstev na kmetijskih in drugih površinah, nenadzorovani izpusti odpadne vode zaradi neustreznosti kanalizacijskih sistemov in tudi razlitje večjih količin nevarnih snovi ob nesrečah. Dodaten vir nevarnih snovi v podzemni vodi prispevajo tudi emisije z odlagališč odpadkov in prometa, kakor tudi v preteklosti onesnažena območja. Zaradi številnih dejavnikov človeka so zato še kako pomembni različni ukrepi in omejitve na vodovarstvenih območjih, kjer se podzemna voda uporablja kot vir pitne vode.

Deratizacija parafinske vabe

V obdobju od 28. 3. 2022 do predvidoma 29. 4. 2022 bo na območju Šaleške doline potekala redna spomladanska deratizacija javnega kanalizacijskega sistema in javnega sistema daljinskega ogrevanja s pripadajočimi objekti v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje.    

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06, 49/20) se bodo nameščale parafinske vabe za zatiranje glodavcev. Vabe so zdravju škodljive, vendar bodo postavljene v jaške in v objekte na način, da občani in živali ne morejo priti v stik z njimi. V objekte v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje je prepovedan vstop in dostop do vab.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov