DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Toplovod edited

V skladu z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE), ki v svojem 56. členu določa obveznost distributerjev toplote po izdelavi trajnostnega načrta (skrajni rok za izdelavo je 18 mesecev od uveljavitve zakona, tj. 7. 2. 2023) in s pozivom pristojnega ministra g. Bojana Kumra smo v Komunalnem podjetju Velenje izdelali in na Agencijo za energijo poslali Trajnostni načrt za distribucijski sistem toplote za geografsko območje MO Velenje in občine Šoštanj 2022-2033.

V trajnostnem načrtu, ki zajema obdobje desetih let, so opredeljeni različni potenciali in trajnostne razvojne možnosti distributerja toplote. Sistem daljinskega ogrevanja Šaleške doline trenutno temelji le na viru toplote iz Termoelektrarne Šoštanj, kot osnovni energent pa se uporablja lignit iz Premogovnika Velenje in kot rezerva zemeljski plin in ELKO na plinskih turbinah. V trajnostnem načrtu so torej opisani možni alternativni načini proizvodnih virov toplotne energije, ki bi neposredno vplivali na bodočo zanesljivost in ekonomiko oskrbe s toploto za več kot 35 tisoč občanov MO Velenje in občine Šoštanj z vsemi industrijskimi odjemalci v Šaleški dolini. Možni viri so uporaba energije sonca, energije, akumulirane v jezerih, energije iz termične obdelave organskih snovi ali uplinjanja biomase ter po možnosti še geotermalne energije, saj imajo precej nizke količine izpustov emisij. S trajnostnim načrtom dokazujemo povečanje energetske učinkovitosti, ki jo bomo z uresničitvijo naših načrtov na področju preobrazbe daljinskega sistema ogrevanja v prihodnje še povečevali.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je na januarski seji sveta ustanoviteljev (27. 1. 2023) predstavnike lokalne skupnosti seznanilo s povišanjem nakupne cene toplotne energije s strani Termoelektrarne Šoštanj, ki je s 1. 12. 2022 dvignila ceno za 15,3 %. Po pogajanjih s predstavniki Holdinga Slovenske elektrarne, ki smo jih imeli v preteklem tednu, so napovedali dodaten dvig povprečne nakupne cene toplote s 1. 2. 2023 za 11,7 %. Spomnimo, da so v TEŠ že s 1. 6. 2022 uveljavili povišanje cene toplotne energije za 40,7 %, ki pa je Komunalno podjetje Velenje ni uveljavilo v celoti in obremenilo končnih uporabnikov, pač pa so del stroškov krile občine ustanoviteljice.

Poleg dviga cene na strani Termoelektrarne Šoštanj in naraščajočih cen emisijskih kuponov so pritisk na dvig cene povečevale manjše prodane količine toplote v obdobju tople jeseni in začetka zime ter močno povišani stroški električne energije, zato je dvig cene ogrevanja za uporabnike v Šaleški dolini neizogiben.

Na podlagi nove povprečne nakupne cene toplote s strani TEŠ, ki znaša 51,38 €/MWh (brez DDV), je svet ustanoviteljev sklenil, da novi variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za uporabnike Šaleške doline s 1. 2. 2023 znaša 73,05421 €/MWh (brez DDV). Trenutna veljavna cena je 45,85434 €/MWh (brez DDV). Dvig variabilne cene toplote za 59,3 % predstavlja dvig stroška toplote gospodinjskega odjemalca na računu za 48 %.

Ker se lokalne skupnosti zavedamo, da vsakršen dvig cene najbolj ranljivim skupinam predstavlja veliko težavo, smo pristopili k pospešenemu iskanju optimalnih rešitev pomoči. Želimo vzpostaviti sistem, po katerem bodo do dodatne denarne pomoči upravičeni socialno najbolj ogroženi prebivalci Šaleške doline. Zato bosta lokalni skupnosti 400 tisoč evrov letno kot dodatno pomoč namenile najbolj ranljivim skupinam, kar bo posameznemu odjemalcu omililo strošek dviga ogrevanja v višini tudi do 70 %. O podrobnostih dodatne pomoči bomo naknadno obveščali. To pomeni, da mestna  občina Velenje s 1. 2. 2023 ukinja subvencijo, ker bo vzpostavljen nov sistem pomoči, po katerem bodo do dodatne denarne pomoči za toplotno energijo upravičeni socialno najbolj ogroženi prebivalci Šaleške doline. Odločitev o spremembi sistema subvencij je bila sprejeta na seji Sveta ustanoviteljev KPV, dne 27. 1. 2023.  V pripravi je Pravilnik, ki bo obravnavan na naslednji seji Občinskega sveta MOV še ta mesec. Pravilnik bo določal vse podrobnosti nove pomoči.

Sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini je še vedno med cenovno najugodnejšimi sistemi daljinskega ogrevanja v Sloveniji. Vlada RS je 24. 1. 2023 izdala Uredbo o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja, iz katere izhaja omejitev variabilnega dela cene toplote za gospodinjske odjemalce (individualne in skupno odjemno mesto), ki za obdobje od 1. januarja do 30. aprila 2023, znaša 98,70 €/MWh. Šaleška dolina je kljub dvigu variabilnega dela cene toplote še vedno pod mejo, ki jo Uredba določa.

Šaleška dolina je pred izjemno pomembnim obdobjem prestrukturiranja po koncu izkopavanja premoga, zato pripravljamo preobrazbo Sistema daljinskega ogrevanja, ki bo v prihodnosti popolnoma neodvisen od premoga. To pomeni, da bo cena za končne uporabnike v prihodnosti pod bistveno manjšim vplivom nakupa emisijskih kuponov, hkrati pa bodo izgube v sistemu zaradi obnove precej manjše.

OgrevanjeJanuar2023

V Šaleški dolini se kljub težavam pri izkopu premoga in premostitvenem ogrevanju s pomočjo plinsko-parnih turbin na strani Termoelektrarne Šoštanj ter ustvarjanju rezerve na deponiji Premogovnika Velenje, ki je nastala kot prva faza načrta izrednih razmer oskrbe s plinom na podlagi Vlade Republike Slovenije, zaradi ogroženosti na področju proizvodnje električne energije, zaenkrat še ogrevamo najceneje. Agencija za energijo objavlja mesečne analize cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja. Glede na analizo Agencije, ki zajema povprečne maloprodajne cene toplote v tekočem mesecu v osmih izbranih slovenskih mestih iz sistemov daljinskega ogrevanja, se decembra najceneje ogrevamo v Velenju, kjer je cena MWh toplote 79,55 evra, najdražje pa v Trbovljah, kjer za megavatno uro občani plačujejo kar trikrat več, in sicer 238,89 evra.

Stroški oskrbe s toploto v Šaleški dolini v EUR za značilnega odjemalca večstanovanjske stavbe (s prispevki, dodatki in DDV), in sicer za večstanovanjski objekt, 2,5 sobno stanovanje, specifična poraba toplote 0,090 MWh/m2/leto, kvadratura ogrevanih prostorov 69 m2, letna poraba uporabnika 6,21 MWh, obračunska moč toplotne postaje 210,00 KW, število uporabnikov v objektu 30, pripadajoča obračunska moč uporabnika 7,00 kW, so:

obstoječi strošek na položnico 75,97 € / z DDV (podatek enak podatku Agencije).

Glede na vsesplošno draginjo in napoved dviga cene toplote, ki jo kupujemo od Termoelektrarne Šoštanj, bo dvig cene ogrevanja tudi v Šaleški dolini neizogiben. Pogovori in usklajevanja o odstotku dviga so v teku.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov