Portal za uporabnike

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je letos tudi spremenilo in posodobilo videz računa za komunalne storitve ter uvedlo spletno mesto za uporabnike »Portal KPV«. Sodoben informacijski portal omogoča enostaven, časovno prilagojen način spremljanja porabe, stanja plačil in odprtih postavk, predvsem pa najpreprostejši način javljanja stanja merilne naprave. Portal je dostopen na spletni strani www.kp-velenje.si. Za prvo prijavo potrebujete zadnji prejeti račun za komunalne storitve.

pokopalisce Skale

Služba pogrebno pokopališke dejavnosti Komunalnega podjetja Velenje je pridobila gradbeno dovoljenje za širitev pokopališča Škale. Pokopališče bomo razširili na spodnjo stran, proti že obstoječemu parkirnemu prostoru. Tako bomo pridobili prostor za grobna mesta za družinske, enojne in žarne grobove, predvidena je tudi izgradnja žarnega zidu ter ureditev prostora za raztros pepela. Z razširitvijo bomo tudi na tem pokopališču omogočili vse vrste pokopov, ki jih že izvajamo na pokopališču v Podkraju. Razširitev pokopališča naj bi bila končana v letu 2018.

poloznica

V mesecu januarju 2018 ste uporabniki prejeli nekoliko višje račune iz naslova ogrevanja prostorov za mesec december 2017. Razlog za višje zneske na položnicah je povečana porabljena količina storitev oskrbe s toploto (toplotno energijo), kar je razvidno tudi iz specifikacije na računih. Povprečna temperatura v mesecu decembru je bila namreč 2,87 ˚C, medtem ko je bila v mesecu novembru 6,08 ˚C. Cene komunalnih storitev se od 1. 8. 2017 niso spremenile.

Kot informacijo podajamo tudi obrazložitev načina obračuna komunalnih storitev po posameznih tipih uporabnikov:

Široka potrošnja – individualne hiše

Mesečni obračun stroškov komunalnih storitev se obračuna tako, da uporabnikom izstavljamo mesečne akontacije na osnovi povprečnih mesečnih količin preteklega primerljivega obračunskega obdobja. Dejanska poraba se ugotavlja polletno s popisom stanja na merilnih napravah, ko se izvede tudi poračun akontacij.

Široka potrošnja – večstanovanjski objekti

Uporabnikom izstavljamo mesečne račune za komunalne storitve, obračunane na osnovi dejansko porabljenih mesečnih količin, ki so zabeležene na glavnih merilnih napravah, nameščenih na objektih. Interno delitev stroškov po posameznih etažnih enotah (stanovanjih) na osnovi instaliranih delilnikov izvede izvajalec delitve oz. upravnik.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov