Monitoring odpadnih vod

Dejavnost tehnološkega nadzora se izvaja na podlagi letnega plana in skladno z zakonsko predpisanimi zahtevami. Obratovalni monitoring je zakonsko predpisan in se izvaja v obsegu, ki je predpisan glede na velikost čistilne naprave. V sklopu Službe za tehnologije in nadzor se izvaja tudi tehnološki nadzor nad čiščenjem odpadnih vod na čistilnih napravah in nadzor na kanalizacijskem omrežju.

Nadzor in obratovalni monitoring nad čiščenjem odpadnih vod na čistilnih napravah se je izvajal na naslednjih čistilnih napravah (ČN):         

 • CČN Šaleške doline,
 • ČN Kavče,
 • ČN Šmartno ob Paki,
 • ČN Lokovica 500,
 • ČN Lokovica 250,
 • ČN Andraž,
 • ČN Slatine.

Tehnološki nadzor odpadne vode na kanalizacijskem omrežju pa se izvaja na naslednjih odvzemnih mestih:

 • kan.omrežje pri Hudoverniku,
 • kan.omrežje pri Beli dvorani,
 • kan.omrežje pri Gorenju,
 • kan.omrežje pri HTZ,
 • kan.omrežje Topolšica,
 • kan.omrežje Rečica,
 • kan.omrežje Šm.ob Paki,
 • kan.omrežje Gaberke,
 • kan.omrežje Pohrastnik,
 • izcedne vode Odlagališča nenevarnih odpadkov Velenje,
 • razbremenilnik -  DIJAŠKI DOM,                             
 • razbremenilnik -  GORICA, ŠALEK,                        
 • razbremenilnik – GORENJE,                                  
 • razbremenilnik - MERX ŠOŠTANJ,                                    
 • razbremenilnik – HUDOVERNIK.