Profesionalno in s pieteto poskrbimo za vse potrebno ob boleči izgubi vaših najdražjih

{slider Centrala}

03 89 61 100

{slider Tajništvo}

03 89 61 102

{slider Stiki z javnostjo}

03 89 61 139

{slider Oddelek distribucije}

03 8961 266

{slider Oddelek vzdrževanja}

03 8961 252

{slider Oddelek distribucije pitne vode}

03 89 61 306

{slider Oddelek čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode}

03 89 89 400

{slider Oddelek odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode}

03 89 61 217

{slider Oddelek vzdrževanja}

03 89 61 215

{slider Oddelek zajema in priprave pitne vode}

03 89 61 424

{slider Plačilni promet in kompenzacije}

03 89 61 128

{slider Saldakonti}

03 89 61 124

{slider Obračun za industrijske uporabnike}

03 89 61 157

03 89 61 144

{slider Obračun za uporabnike v individualnih hišah}

03 89 61 152

03 89 61 153

{slider Obračun za uporabnike v večstanovanjskih blokih}

03 89 61 148

03 89 61 150

{slider Soglasja}

03 89 61 141

{slider Izterjava}

03 89 61 156

Splošno o družbi

Komunalno podjetje Velenje, p. o., je bilo ustanovljeno leta 1993 v skladu z Aktom o ustanovitvi javnega podjetja Skupščine občine Velenje na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah. Z lastninskim preoblikovanjem so postale Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki lastnice infrastrukturnih objektov in naprav ter preostalega takratnega družbenega kapitala.

V letu 1998 se je družba, skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah in Odlokom o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o., v sodnem registru v Celju preoblikovala v Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Osnovni podatki o družbi:

Naziv: Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.
Naslov: Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje, Slovenija
Matična številka: 5222109
Davčna številka: 55713998
Transakcijski račun: SI56 0242 6001 2997 176 pri Novi ljubljanski banki, d. d.
Transakcijski račun: SI56 0400 1004 8034 486 pri Novi KBM d. d.
Direktor: mag. Gašper Škarja
Spletna stran: http://www.kp-velenje.si
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Lastniška struktura družbe

Ustanoviteljice družbe in hkrati družbeniki družbe so Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki.

Dejavnost družbe

Družba oskrbuje uporabnike s komunalnimi dobrinami na območju občin lastnic družbe in opravlja naslednje dejavnosti gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so z njo neposredno povezane:

 • oskrba s toplotno energijo in hladom,
 • oskrba z zemeljskim plinom,
 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 • pokopališko-pogrebna dejavnost,
 • izvajanje inženiringa pri izgradnji objektov ter projektiranje objektov komunalne rabe,
 • vzdrževanje omrežja infrastrukturnih objektov in naprav, črpališč, čistilnih naprav,
 • administrativne in druge strokovne naloge ter
 • druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarske javne službe.

Družba opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanja gospodarskih javnih služb, so pa pomembne za njeno poslovanje in opravljanje gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo boljšo
izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost delavcev.

Po pooblastilu občin ustanoviteljic družbe in najemne pogodbe se v okviru družbe izvajajo še naslednje storitve:

 • vodenje poslovnih knjig v zvezi s sredstvi najema,
 • vodenje investicij,
 • vodenje katastra,
 • izdajanje projektnih pogojev in smernic,
 • izdajanje soglasij k projektnim rešitvam ter soglasij k priključitvi ali spremembi priključka.

Organi upravljanja družbe

Ustanoviteljice družbe izvršujejo ustanoviteljske pravice v organih upravljanja javnega podjetja, skladno s sprejetim Statutom Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., z dne 10. 3. 2016, in sicer:

 • svet ustanoviteljev družbe,
 • skupščina družbe,
 • nadzorni svet družbe,
 • direktor.

24. januarja 2011 je bil na podlagi Zakona o lokalni samoupravi konstituiran svet ustanoviteljev, ki ga sestavljajo župani občin družbenikov. Skupščino in nadzorni svet družbe sestavljajo predstavniki lokalnih skupnosti občin ustanoviteljic družbe. V skupščino so imenovani trije predstavniki občin ustanoviteljic družbe. Nadzorni svet sestavlja pet članov, izmed katerih so trije člani predstavniki občin ustanoviteljic in dva predstavnika zaposlenih.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., vodi direktor neomejeno, samostojno in na lastno odgovornost ter ga zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam. Direktorja imenuje in razrešuje svet ustanoviteljev, njegove pristojnosti so opredeljene v statutu.

Poslanstvo podjetja

Oskrba prebivalcev in industrije s komunalnimi dobrinami (oskrba s toplotno energijo, zemeljskim plinom, z daljinskim hlajenjem, pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne in padavinske vode in odlaganjem nenevarnih in inertnih odpadkov, izvajanjem pogrebno pokopališke dejavnosti) ter širjenje dostopnosti do komunalnih dobrin in storitev z izgradnjo omrežja v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki in delih sosednjih občin.

Vizija

Dosegali bomo visok standard oskrbe in visoko stopnjo kakovosti storitev po standardih razvitih držav za najnižjo možno ceno komunalnih dobrin in storitev. Zagotovili bomo trajno, zanesljivo, redno in kakovostno oskrbo uporabnikov komunalnih dobrin in storitev. Omogočili bomo naložbe v obnovo in posodobitev obstoječe infrastrukture, naložbe v novo infrastrukturo in s tem pogoje za kontinuiteto dejavnosti.
Zagotovili bomo ukrepe za varstvo okolja skladno z zakonodajo, specifičnimi potrebami lokalnega okolja, standardi, možnostmi znanosti, tehnologije in tehnike.
Zagotovili bomo izvajanje ukrepov zdravja in varnosti pri delu glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanje in usposabljanje delavcev, navodila, ustrezno organiziranost in uvajanje varnejših in zdravju prijaznejših postopkov dela, širjenje načel zdravega življenja, možnosti rekreacije ter preventive za zdravje pomembnih aktivnosti in potrebna materialna sredstva v ta namen.
Prav tako bomo ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja, ki jih bomo zaznali, ustrezno dopolnjevali Izjavo o varnosti z oceno tveganja.
Posebna skrb bo posvečena visokemu nivoju osnovnih in specialističnih znanj pri vseh potrebnih strokah. Zagotavljali bomo pozitivno vzdušje in dobre delovne pogoje vsem zaposlenim. Posamezniki bodo pridobili licence in pooblastila za izvajanje posameznih strokovnih opravil in dejavnosti. Postali bomo strokovno jedro in nudili visoko strokovne storitve lokalnim skupnostim ter podjetjem.
Lastnikom bomo nudili redne, pregledne in sledljive informacije o izvajanju dejavnosti in finančnem poslovanju podjetja.

Temeljne vrednote in politika Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.

 • Znanje, ustvarjalnost, samoiniciativnost in inovativnost.
 • Zanesljivost, učinkovitost in prilagodljivost potrebam podjetja in družbe.
 • Varno delo in skrb za zdravje zaposlenih.
 • Odgovornost do uporabnikov, lastnine in lastnikov ter naravnega in družbenega okolja.
 • Spoštovanje dogovorjenih rokov, časa sodelavcev, uporabnikov ter naročnikov storitev.
 • V podjetju in izven podjetja sodelujemo na temelju odprtega, argumentiranega, strpnega in kulturnega dialoga ter medsebojnega spoštovanja.
 • Odgovorni smo za doseganje ciljev.
 • Pri vseh aktivnostih skrbimo za ugled podjetja.
 • Zavezani smo k stalnemu izboljševanju kakovosti storitev in dobrin, zdravja in varnosti ter zmanjševanju onesnaževanja okolja.
 • Zavezani smo k spoštovanju zakonskih zahtev.
 • Javnosti omogočamo dostop do politike kakovosti, ravnanja z okoljem ter zdravja in varnosti.

Slogan podjetja

Okolju, uporabnikom in zaposlenim prijazno podjetje.

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.
Naslov: Koroška cesta 37/b, Velenje
Kontakt: Tel.: (03) 89-61-100, www.kp-velenje.si
Odgovorna uradna oseba: Direktor podjetja: mag. Gašper Škarja
Matična št.: 5222109000
ID za DDV: SI55713998
Transakcijski računi:

SI56 0242 6001 2997 176 NLB d.d.

SI56 0400 1004 8034 486 Nova KBM d. d.

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče Celje, vložna št. 10059300
Datum prve objave kataloga: 17. 2. 2006
Datum zadnje spremembe: 10. 2. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.kp-velenje.si
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen tudi v tiskani obliki na sedežu podjetja.

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2. a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:

Ustanovitelji Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., so:

 • Mestna občina Velenje,
 • Občina Šoštanj,
 • Občina Šmartno ob Paki.

Komunalno podjetje Velenje je ustanovljeno za izvajanje komunalnih dejavnosti kot gospodarska javna služba za potrebe uporabnikov na širšem območju Šaleške doline. Podjetje je registrirano za opravljanje dejavnosti zbiranja, čiščenja in distribucije vode, kanalizacije in delovanja čistilnih naprav, dejavnosti javne higiene, oskrbe s plinastimi gorivi po plinovodni mreži, oskrbe s paro in toplo vodo, pogrebne dejavnosti, dejavnosti strokovnih služb in dejavnosti, ki so potrebne za nemoteno izvajanje zgoraj naštetih dejavnosti.

Organi upravljanja:
 • Svet ustanoviteljev
 • Nadzorni svet
 • Skupščina
 • Direktor podjetja
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Direktor podjetja (mag. Gašper Škarja)

 • Tehnični direktor (Ramšak Janez)
 • PE Energetika (vodja: Miklavžina Ervin)
 • PE Komunala (vodja: Rošer Primož)
 • Skupne službe (vodja: Valenčak Dejan):
 • Finančno računovodska služba (vodja: Drev Dominika)
 • Prodajno komercialna služba (vodja: Knez Mateja)
 • Služba varstva in zdravja pri delu (vodja: Lemež Kljajič Anita)
 • Služba investicij in razvoja (vodja: Ribizel Šket Nataša)
 • Služba informatike (vodja: Trdin Andrej)
 • Nabavna služba (vodja: Valenčak Dejan)
 • Pravna in kadrovska pisarna (vodja: Mešter Andreja)
 • Služba za tehnologije in nadzor ( vodja: Uranjek Nataša)
Organigram organa: Organigram Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
2. b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 
Pristojna oseba:
 • Darja Lesjak, pravnica; telefon: 03 89 61 112; E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa 
Državni predpisi:

Povezava na: Uradni list Republike Slovenije

Predpisi lokalnih skupnosti:

 Predpisi Mestne občine Velenje:

 • Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o. (Uradni Vestnik MOV, št. 3/2016 - UPB, 14/2021);
 • Odlok o ustanovitvi skupnega organa Sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. (Uradni vestnik MOV, št. 4/07 in 27/10);
 • Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 18/2008 in 1/2016, 13/2021);
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2013);
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo za območje Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 7/2014);
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in distribuciji toplote v Mestni občini Velenje (Uradni Vestnik MOV, št. 15/2007);
 • Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje (Uradni Vestnik MOV, št. 14/2019);
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj ( Uradni list RS, št. 88/2016);
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografski območji Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 91/2020).

Predpisi Občine Šoštanj:

 • Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalne dejavnosti, p.o. (Uradni list Občine Šoštanj, št. 1/2016 - UPB, 7/2021);
 • Odlok o ustanovitvi skupnega organa Sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. (Uradni list Občine Šoštanj št. 15/10);
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 3/2001, 3/2015);
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo za območje Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/2014);
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 3/2014);
 • Odlok o pokopališkem redu v Občini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 5/2020);
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in distribuciji toplote v Občini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/2007);
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj ( Uradni list RS, št. 88/2016);
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografski območji Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 91/2020).

Predpisi Občine Šmartno ob Paki:

 • Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o. (Uradni Vestnik MOV, št. 2/2016 – UPB, 14/2021);
 • Odlok o ustanovitvi skupnega organa Sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. (Uradni vestnik MOV, št. 7/07 in 28/10);
 • Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno ob Paki (Uradni Vestnik MOV, št. 3/2013);
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmartno ob Paki (Uradni Vestnik MOV, št. 6/2016);
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 39/2014);
 • Odlok o pokopališkem redu v Občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 10/2021).
 Predpisi EU: Povezava na: zakonodaja EU 
2. d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
Seznam strateških in programskih dokumentov:
 • Poslovni plan podjetja za tekoče leto;
 • Lokalni energetski koncept za Mestno občino Velenje (sprejet 23.5.2012);
 • Novelirana energetska zasnova Občine Šoštanj (sprejeta 7.3.2005);
 • Lokalni energetski koncept Občine Šmartno ob Paki (sprejet 22.6.2015);
 • Nacionalni program odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda;
 • Lokalni program odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda.
2. e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
 • Izdaja soglasij, mnenj;
 • Izdaja projektnih pogojev in smernic;
 • Izvedba postopkov javnih naročil.
2. f Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila 
Javna razpisi / naročila po ZJN – 3: Portal javnih naročil 
2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 
Seznam evidenc: 
 • Kataster kanalizacijskega omrežja
 • Kataster vodovodnega sistema
 • Kataster sistema daljinskega ogrevanja
 • Kataster oskrbe z zemeljskim plinom
 • Kataster pokopališč
2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov  
Seznam zbirk: 
 • Ceniki storitev

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja  
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih 
informacij javnega značaja: 
 

V letu 2019 smo prejeli 3 zahteve za dostop do informacij javnega značaja, ki so se nanašala na področje javnih naročil, na področje nabave in na področje izvedbe sanacije objekta.

V letu 2020 zahteve za dostop do informacij javnega značaja nismo prejeli. 

V letu 2021 smo prejeli 1 zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, ki so je nanašala na področje izdanih mnenj v zvezi s oskrbo z vodo in toploto ter odvajanja komunalne odpadne vode.

 

 

V KP Velenje poskrbimo za prevoz in ureditev pokojnih, uredimo vso dokumentacijo, uradno prijavo smrti na upravni enoti in znižanje stroškov na ZZZS. Za hrambo pokojnih imamo urejene tri hladilnice. Uredimo tudi slovo od pokojnega na domu, s svojci določimo lokacijo grobnega mesta, predvidenega za pokop, se dogovorimo za celoten protokol pogrebne svečanosti s pokopom in z ureditvijo grobnega mesta, uredimo žalne aranžmaje, stike s pevci, govorniki in trobentačem ter vse potrebno za izvedbo rudarskega pogreba.

Organizirano imamo 24-urno dežurno pogrebno službo vse dni v letu. Ne glede na delovni čas nudimo nasvet in pomoč, vezano na svojo dejavnost.


Ceniki pogrebno pokopališke dejavnosti

Pojdi na cenike

Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni