plin

Z veljavnostjo nove Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS, št. 61/16) in določil Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (UL RS, št. 85/2016), se s 1. januarjem 2017 spremeni način obračunavanja storitev oskrbe z zemeljskim plinom za vse tarifne postavke, tako fiksni kot variabilni del.

Poraba plina, ki je bila izmerjena, in se je do konca leta 2016 na računih obračunavala v standardnih kubičnih metrih plina (Sm3), se s 1. januarjem 2017 pretvori v energijske enote – kilovatne ure (kWh).  Pristojne državne inštitucije so v letu 2016 določile tudi cene prispevkov, dodatkov in taks, preračunane na novo enoto mere - EUR/kWh, ter jih objavile na svojih spletnih straneh.

Zakaj obračunavanje v energijskih enotah kWh?

Obračunavanje v novih energijskih enotah kWh se izvaja zaradi poenotenja trga z zemeljskim plinom v Evropski uniji, saj takšen način obračunavanja že uporabljajo v večini držav v evropski uniji. Poenotenje energijskih enot v kWh, omogoča uporabniku tudi neposredno primerjanje stroškov ogrevanja s konkurenčnimi gorivi.

Način preračuna iz količine v energijo

Količinski odjem zemeljskega plina se meri s plinomerom, ki prikazuje odjem zemeljskega plina v kubičnih metrih (m3). Na mesečnih računih se s 1. januarjem 2017 popis zemeljskega plina prikazuje v odčitanih m3 in preračunanih kWh, obračunava se samo v kWh. Za preračun so upoštevajo geografska višina odjemnega mesta, lokacija plinomera (znotraj ali izven stavbe) in nadtlak zemeljskega plina na merilnem mestu.

Osnovni pojmi preračuna:

1. Izračun dobavljene energije (E):

E [kWh] = VN [Nm3] * HS,I,RS [kWh/Nm3]

E …     je količina energije dobavljenega zemeljskega plina  [kWh];

VN …    je z merilno napravo s prigrajenim korektorjem temperature in tlaka izmerjen volumen odjema zemeljskega plina pri referenčnem normalnem stanju ali izmerjena količina zemeljskega plina, preračuna na referenčno normalno stanje [Nm3];

HS,I,RS…je povprečna kurilna vrednost za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu [kWh/Nm3], ki jih objavlja operater prenosnega omrežja na svoji spletni strani (www.plinovodi.si).

 

2. Izračun normalnega volumna zemeljskega plina (VN):

VN [Nm3] = VD [m3] * z

VD  …   je z merilno napravo brez prigrajenega korektorja temperature in tlaka izmerjen volumen odjema zemeljskega plina [m3];

z …      je pretvorbeni faktor, ki določa razmerje med VN in VD in se izračunana z upoštevanjem delovnih parametrov na merilnem mestu po enačbi:

 

 

kjer oznake pomenijo:

Tn…     je referenčna temperatura zemeljskega plina za določitev volumna v Nm3 [K] in znaša 273,15 K (oziroma 0°C)

Teff…   je obračunska temperatura zemeljskega plina na merilnem mestu [K], ki znaša 6°C za plinomere nameščene zunaj stavbe in 15°C za plinomere nameščene znotraj stavbe

Pamb…je srednji zračni tlak na območju izvajanja distribucije [mbar], izračunan z upoštevanjem srednje nadmorske višine na območju izvajanje distribucije, ki se izračuna 

Pamb = 1016mbar – 0,12mbar/m *H [mbar]

kjer pomenijo :

H…      je srednja nadmorska višina območja izvajanja distribucije zemeljskega plina [m]

Peff … je nadtlak zemeljskega plina na merilnem mestu [mbar]

Pn …    je referenčni tlak zemeljskega plina (1013,25 mbar)

3. Podatki upoštevani pri izračunu z letno porabo 1000 Sm3

 • srednja nadmorska višina (H) območja distribucije – Mestna občina Velenje, občina Šoštanj, H = 437 m
 • pretvorbeni faktor (z) za primer izračuna ekvivalentne količina VN za vse primere vgradnje plinomera (zaokrožen na 5 decimalnih mest):
  • plinomer brez korektorja temperature in tlaka, vgrajene izven objekta na tlaku 23 mbar, Teff=279,15 K = faktor z = 0,95273,
  • plinomer s korektorjem temperature in korekcijo volumna na 15°C, vgrajene v ali izven objekta, na tlaku 23 mbar, Teff=288,15 K = faktor z = 0,92297,
  • plinomer s korektorjem temperature in korekcijo volumna na 15°C, vgrajene v ali izven objekta na tlaku 80 mbar, Teff=288,15 K = faktor z = 0,97630,
 • povprečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu zemeljskega plina (Hs) za december 2016, Hs = 11,365 kWh/Nm3.

 3.1. Karakteristike gospodinjskega odjemalcaza tarifne skupine CDK3

 • plinomer brez temperaturne korekcije, vgrajen izven objekta (Teff = 279,15 K oz. 6°C),
 • meritev na 23 mbar (peff = 23 mbar),
 • merska enota m3, poraba VD = 1.000 m3,
 • srednja nadmorska višina območja izvajanja distribucije zemeljskega plina, H = 437 m,
 • srednja vrednost zgornje kurilnosti, Hs = 11,365 kWh/Nm3,
 • pretvorbeni faktor z = 0,95273.

3.2. Preračun količine zemeljskega plina v normalne kubične metre po enačbi

VN  = VD  * z = 1.000 * 0,95273 = 952,73 Nm3

3.3. Izračun dobavljene energije po enačbi in na računu

 Energija = VN * HS,I,RS  = 952,73 * 11,365 = 10.827,79 kWh

3.4. Na dobavljeno količino energije se obračunajo tudi dodatki in prispevki, kot so:

Trošarina se obračuna od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju Republike Slovenije in trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v RS na osnovi Zakona o trošarinah (UL RS, št. 97/2010-UPB8, 48/2012, 109/2012), Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (UL RS, št. 26/2010 – 26/2014 in spremembe) in Odredbe o pretvorbi zenska trošarine za zemeljski plin (UL RS, št. 81/2016) v EUR/kWh.

Taksa za obremenjevanje zraka CO2 se obračuna na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (UL RS, št. 22/2016) v EUR/kWh.

Dodatek k ceni za zemeljski plin za povečanje energetske učinkovitosti se obračuna na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (UL RS, št. 114/09, 22/2010, 57/2011 in 96/2014) v EUR/kWh.

Prispevek za OVE in SPTE za zemeljski plin se obračuna na podlagi Akta o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (UL RS, št. 38/2014, 56/2015) v EUR/kWh.

Opomba:

Decimalna mesta pri pripravi in navedbi podatkov na računu se zaokrožijo skladno z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS, št. 61/16), in sicer se vrednosti za posamezne enote zaokrožijo:

 • za kWh: brez decimalnih mest; 
 • za EUR/kWh: pet decimalnih mest; 
 • za kWh/Nm3: tri decimalna mesta; 
 • za m3 in Nm3: brez decimalnih mest.