Evakuacija v primeru uhajanja klora na Grmovem vrhu 10.9.2009 177

Komunalno podjetje Velenje kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Šaleški dolini v zadnjem času ponovno opaža, da si uporabniki, ki koristijo vodo tako iz javnega kot tudi iz svojega zasebnega vodovoda, prekomerno in nenadzorovano pretakajo vodo iz javnega vodovoda v svoje zbiralnike oz. manjše vodohrane.

Izpostavimo lahko primer, ki se je v zadnjem mesecu zgodil pri uporabniku na območju občine Šmartno ob Paki, da je zaradi povezanih priključkov javnega in zasebnega vodovoda prišlo do polnjenja vodohrana v zasebni lasti uporabnika, kar je povzročilo preko 3.000 m3 nenadzorovanega iztekanja vode iz javnega vodovoda v obdobju enega meseca. Ta poraba je bila evidentirana preko obračunskega vodomera in jo bo uporabnik moral poravnati sam, skladno z veljavnim cenikom Komunalnega podjetja Velenje. Na srečo je v omenjenem primeru prišlo zgolj do povečane porabe, lahko pa bi se zgodilo ravno obratno – da bi voda iz zasebnega vodovoda prešla v javni vodovod in bi povzročila onesnaženje javnega vodovodnega omrežja in s tem morebitno zdravstveno oporečnost pitne vode, kar lahko ogroža zdravje ostalih uporabnikov javnega vodovoda.

Glede na vsa zgoraj navedena dejstva še enkrat opozarjamo vse uporabnike, ki koristijo vodo tudi iz zasebnega vodovoda (le za potrebe zalivanja vrta, zelenic ipd., pri čemer je v skladu z veljavno zakonodajo za ta namen potrebno zagotoviti merjenje porabe vode na le-tem ter si pridobiti novo vodno dovoljenje), da morajo imeti priključka javnega in zasebnega vodovoda fizično ločena, kar pomeni, da pretok vode iz zasebnega vodovoda v javni sistem v nobenem primeru ni mogoč oziroma tudi obratno. Posameznik mora imeti dva povsem fizično ločena sistema.

V primeru, da se pri uporabniku ugotovijo nepravilnosti, bo o tem obveščen ustrezen inšpektorat. Če posameznik povzroči škodo iz naslova nekontroliranega odjema vode, sam krije tako stroške intervencije kot tudi strošek na ta način izgubljene vode iz javnega vodovoda.