voda led

Zmanjševanje vodnih izgub je eden izmed glavnih ukrepov izvajalcev javne vodooskrbe za dolgoročno ohranjanje našega okolja. V Komunalnem podjetju Velenje se zato osredotočamo na proces zmanjševanja dejanskih vodnih izgub, ki so posledica puščanj zaradi okvar na vodovodu.

Zniževanja dejanskih vodnih izgub se lotevamo na več načinov. Kratkoročna ukrepa sta sistematično preverjanje tesnosti vodovodnega omrežja z iskanjem morebitnih puščanj na sistemu ter ustrezno popravilo najdenih okvar. Dolgoročnih ukrepov je več, mednje pa spadajo obnova vodovoda, razdelitev vodovodnega omrežja na manjša merilna območja in spremljanje nočnih porab, optimizacija tlakov na vodovodnem sistemu ter redno vzdrževanje infrastrukturnih objektov.

V okviru kohezijskih projektov vodooskrbe smo izvedli tudi posodobitve tehnično-informacijskega in nadzornega sistema vodooskrbe ter vzpostavili kontinuirano delujoč hidravlični model. Izvedeni projekti so bili osnova za vzpostavitev sistema tehnično-ekonomske optimizacije vodooskrbnega sistema (TEOVS) z glavnim poudarkom na stalnem, dnevnem evidentiranju in odpravi najdenih netesnosti sistema.

Zadnji izračuni kažejo, da smo v prvi polovici leta 2017 zajeli 2.115.913 m3, prodali pa 1.444.249 m3 vode. Za namen priprave pitne vode ter vzdrževanja vodovodnega sistema, ki med drugim vključuje pranje vodohranov, preglede hidrantov, spiranje omrežja ipd., je bilo porabljene 257.202 m3 vode, kar obravnavamo kot tehnološke izgube. Dejanske izgube na vodovodnem omrežju, ki so posledica puščanj, pa znašajo za prvo polletje 2017 414.462 m3 oz. 19,6 %.

Analiza dejanskih vodnih izgub za obdobje od leta 2014 do prve polovice leta 2017 je pokazala, da smo z izvedbo kohezijskih projektov na področju oskrbe s pitno vodo kot tudi z vsakodnevnim delom na področju zmanjševanja puščanj na sistemu že dosegli vidne rezultate, kar prikazuje tudi spodnji grafikon.

Graf 

S pomočjo dobljenih rezultatov večletne analize vodnih izgub lahko rečemo, da vztrajno sledimo ciljem, ki smo si jih zadali v sklopu izvedbe kohezijskih projektov oziroma tehnično-ekonomske optimizacije obratovanja vodovodnega sistema Šaleške doline.