Hidrant e komunala

Hidranti so del hidrantnega omrežja, ki v osnovi služi zagotavljanju požarne varnosti. Voda iz hidranta se sme uporabiti brez soglasja izvajalca gospodarske javne službe (GJS) le za gašenje požarov ter za izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči oz. zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih elementarnih nesrečah.

Kot pravijo občinski odloki, se lahko voda odvzame iz javnega vodovoda preko hidrantov tudi za potrebe čiščenja občinskih cest, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč in druga gradbena dela, za javne prireditve, protiprašno škropljenje občinskih cest ter za polnjenje cistern. Te potrebe so sekundarnega pomena, zato je za tovrsten odjem potrebno predhodno soglasje izvajalca GJS kot tudi sklenjena pogodba, ki določa pogoje odvzema in pogoje plačila stroškov porabljene vode.

V Šaleški dolini imamo več kot 900 hidrantov, ki so del javnega vodovodnega sistema. Večina hidrantov je nadzemnih, en del pa jih je še vedno podzemnih. Za uporabnike so najbolj zanimivi nadzemni hidranti, ki za marsikoga pogosto predstavljajo priložnost za nedovoljen odvzem vode iz javnega vodovoda. Poleg dejstva, da gre za neevidentiran odvzem vode, je potrebno poudariti, da lahko takšna uporaba vode povzroči na sistemu hidravlične udare, ki so pogosto vzrok nastanka okvar na najbolj kritičnih točkah vodovoda, kar dodatno vodi k večjim vodnim izgubam. V obrobjih mest, kjer imamo manjše vodohrane, pa lahko nedovoljen odvzem vode iz hidranta povzroči porušitev celotnega sistema, zaradi česar lahko nastanejo tudi motnje oskrbe s pitno vodo tamkajšnjih uporabnikov.

Zaradi posledic, ki jih lahko povzročijo zgoraj navedena dejanja, je skladno s kazenskimi določbami občinskega odloka o oskrbi s pitno vodo določena globa za tovrstni prekršek, ki za pravne osebe znaša 1.500 EUR, za samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, 1.300 EUR ter za posamezne uporabnike 400 EUR.

Ozaveščenost o delovanju hidrantnega omrežja lahko reši marsikatero nevšečnost v primeru zagotavljanja ustrezne požarne varnosti in pripomore k ustrezni oskrbi s pitno vodo v Šaleški dolini, zato skupaj prispevajmo k temu!