Atvise

Da lahko zagotavljamo ustrezno oskrbo s pitno vodo, je potrebno spremljati številne parametre na objektih vodovodnega sistema. Tako v okviru izvajanja tehnoloških meritev spremljamo hidravlične parametre, kot so tlaki in pretoki na sistemu, kot tudi parametre, vezane na kvaliteto vode, npr. motnost, klor ipd.

Za nadzor nad obratovalnimi podatki vodovodnega omrežja uporabljamo posebno aplikacijo, ki omogoča tako shematski kot tabelarični prikaz obratovalnih podatkov (na sliki zgoraj: Prikaz podatkov z aplikacijo Atvise).

Poleg omenjenega nadzornega sistema se uporabljajo tudi druga programska orodja – poročilni sistem kot spletna aplikacija za spremljanje reklamacij in vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju, program Manifold za prostorsko spremljanje vseh elementov omrežja, orodje Aquis pa za hidravlično modeliranje v okviru tehnično-ekonomske optimizacije vodovodnih sistemov.

Programsko orodje Aquis omogoča pregled prostorskih podatkov posameznih elementov omrežja, na podlagi vnesenih meritev pa se izračunavajo hidravlične karakteristike vodovodnega omrežja. Hidravlični preračun se izvaja kontinuirano, na vsakih 15 minut, in omogoča vpogled v dejansko stanje na sistemu.

Slika: Hidravlični model vodovodnega sistema, pripravljen s programom Aquis

 Aquis

Poleg zgoraj navedenih aktivnosti nam programsko orodje Aquis omogoča tudi dimenzioniranje novih odsekov vodovodnega sistema kot tudi odsekov, predvidenih za obnovo.