16 KPV fotografije FB

22. marec - svetovni dan voda

Letošnji svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, je posvečen podzemni vodi. Njegovo geslo Skrito naj postane vidno razkriva dejstvo, da so podzemne vode navkljub svoji izjemno pomembni vlogi mnogokrat prezrte. Podzemne vode so vir pitne vode za polovico svetovnega prebivalstva, prav tako so pomemben vir tehnološke in termalne vode ter vode za namakanje v kmetijstvu. A podzemne vode niso le zaloge vode, ki jih lahko koristi človek. So del svetovnega vodnega kroga, so ekosistem, tesno povezan z drugimi soodvisnimi ekosistemi na našem planetu. In dejstvo, da se v podzemnih vodah spremembe odvijajo bistveno počasneje kot na površju, hkrati tudi pomeni, da bo v njih enako dolgotrajna tudi odprava neželenih posledic delovanja človeka.

Podzemna voda je voda v podzemlju in vodonosnikih, ki se napaja predvsem z dežjem in talečim snegom, ki pronica v tla.  Napaja izvire, reke, jezera in mokrišča ter se izliva v oceane. V Sloveniji je več kot 95 % podzemne vode glavni vir pitne vode.

Podzemna voda, ki se nahaja v geoloških strukturah, kamninah in sedimentih, je obnovljiv naravni vir. V vodonosnikih se, obogatena z raztopljenimi minerali, zadržuje izredno dolgo. Resda pa so kraški vodonosniki bolj ranljivi za posledice različnih virov onesnaževanja, saj v kraški podzemni svet škodljive snovi s površja vstopajo hitro in praktično kjerkoli. Vire onesnaženja predstavljajo zlasti neustrezna raba rastlinskih hranil na kmetijskih površinah ter raba rastlinskih zaščitnih sredstev na kmetijskih in drugih površinah, nenadzorovani izpusti odpadne vode zaradi neustreznosti kanalizacijskih sistemov in tudi razlitje večjih količin nevarnih snovi ob nesrečah. Dodaten vir nevarnih snovi v podzemni vodi prispevajo tudi emisije z odlagališč odpadkov in prometa, kakor tudi v preteklosti onesnažena območja. Zaradi številnih dejavnikov človeka so zato še kako pomembni različni ukrepi in omejitve na vodovarstvenih območjih, kjer se podzemna voda uporablja kot vir pitne vode.

Podzemne vode skrito naj postane vidno vir SDZV marec 2022

Zakaj je podzemna voda pomembna?

V svetovnem merilu je skoraj vsa tekoča sladka voda podzemna voda. Brez nje življenje ne bi bilo mogoče. Večina sušnih območij na svetu je povsem odvisnih od podzemne vode. Podzemna voda zagotavlja večji del vode, ki jo uporabljamo za pitje, čistočo, za proizvodnjo hrane in industrijske procese. Poleg tega je pomembna za zdravo delovanje ekosistemov, kot so mokrišča in reke. Prekomerno črpanje podzemne vode lahko vodi v nestabilnost in pogrezanje tal ter do vdorov morske vode pod priobalna območja. Raziskovanje, zaščita in vzdržana raba podzemne vode mora biti ključna za preživetje in prilagoditev na spremembe klime ter potrebe rastočega števila prebivalstva.

Ključna sporočila svetovnega dneva voda 2022:

  • Podzemne vode ne vidimo, njen vpliv pa je viden povsod.
  • V svetovnem merilu je skoraj vsa tekoča sladka voda podzemna voda. Ključna je za vire pitne vode, sanitarne sisteme, kmetijstvo, industrijo in ekosisteme.
  • Vse, kar počnemo na površju, se odrazi pod njim. Na površino tal smemo nameščati le neškodljive in biološko razgradljive proizvode ter uporabljati vodo čim bolj učinkovito.
  • Podzemna voda ne pozna državnih meja. Pri upravljanju z viri podzemne vode, ki segajo prek državnih meja, moramo sodelovati.
  • Ne moremo upravljati z nečim, česar ne merimo. Zato je nujno, da podzemno vodo temeljito raziščemo, analiziramo in opazujemo.
  • Podzemna voda bo imela ključno vlogo pri prilagajanju na podnebne spremembe. Poskrbeti moramo za njeno varovanje, jo raziskovati ter pri tem uravnotežiti potrebe tako ljudi kot planeta.

Podzemne vode slika SDZV

K sliki: Podzemna voda je bila od nekdaj ključnega pomena, vendar to ni bilo dovolj prepoznano. Varovati jo moramo pred onesnaženjem, jo uporabljati trajnostno ter uravnotežiti potrebe tako ljudi kot planeta. Naseljevanje, gradnja infrastrukture, industrija, kmetovanje in raba drugih naravnih virov mora potekati premišljeno in nadzorovano. Vir: https://sdzv-drustvo.si/

Kakšne vodne vire imamo v Šaleški dolini za vodno oskrbo prebivalcev, kmetijstva in industrije?

V Šaleški dolini upravljamo z 19 vodnimi viri, iz katerih letno odvzamemo povprečno 4.300.000 m3 vode. To zajeto surovo vodo v 92.8 % pripravimo na ultrafiltracijskih napravah za pitno vodo in distribuiramo našim uporabnikom, ki jih je bilo konec leta 2021 44.400 v vseh treh občinah Šaleške doline ter v mejnih območjih 5 sosednjih občin. Treba je poudariti, da se vsi vodni viri napajajo s podzemno vodo, pri čemer je največji vodni vir kraškega izvora, kar pomeni, da obstaja zelo hitra povezava s površinsko vodo na vodozbirnih območjih. Ostali vodni viri se napajajo iz razpoklinskih vodonosnikov.

Za varovanje vodnih virov imamo evidentiranih 1.931 hektarov vodovarstvenih pasov, razdeljenih na najožje, ožje in vplivno območje posameznih vodnih virov. Na območju vodovarstvenih pasov je raba površin omejena, na površinah ki so namenjene intenzivni kmetijski rabi pa lastnikom letno izplačujemo odškodnino za izpad pridelka, ki ga imajo zaradi kmetovanja brez gnojil in pesticidov. Vodovarstvene pasove redno letno pregledujemo in preverjamo, ali lastniki upoštevajo omejitve, ki so predpisane za posamezen vodovarstveni pas.

Na količino podzemne vode vplivajo tudi podnebne spremembe, kar na podlagi 30-letne analize izdatnosti vodnih virov ugotavljamo tudi v Šaleški dolini. Vendar pa se pomanjkanja vode zaenkrat ni treba bati. Zaradi bistveno zmanjšane porabe pitne vode v dolini imamo trenutno neto aktivne vodne rezerve zelo ugodne. To pomeni, da v sušnem obdobju minimalne izdatnosti obstoječih vodnih virov precej presegajo povprečne porabe vode za potrebe oskrbe uporabnikov. Tudi letošnji marec je upravičil naziv sušec, saj resnih padavin ni bilo že od 25. februarja. Kljub temu znaša trenutna skupna izdatnost naših vodnih virov 25.750 m3/dan, dnevno pa za oskrbo uporabnikov zajemamo 11.500 m3 surove pitne vode.

Zajetje Toplice

Slika: Vodno zajetje Toplice, fotografija Andraž Roškar

Prispevek je povzet po gradivih, ki jih je ob svetovnem dnevu voda pripravilo Slovensko društvo za varovanje voda (SDZV), Vir: https://sdzv-drustvo.si/