IMG 9085

Dejstvo, da je del kanalizacijskega omrežja na območju, ki ga upravlja Komunalno podjetje Velenje, iz leta 1965 ali celo starejše, pomeni, da so določeni odseki kanalizacije že precej dotrajani, zato Komunalno podjetje vsako leto v okviru razpoložljivih sredstev obnovi kar nekaj te dotrajane kanalizacije. Tako smo v PE Komunala, v sektorju Odvajanje odplak, v letošnjem letu že izvedli naslednje obnovitvene investicije kanalizacijskega omrežja:

VODOVODNA ULICA V VELENJU

Obnova kanalizacije na Vodovodni ulici v Velenju, kjer smo obnovili 75 m sekundarne kanalizacije premera 200 mm. Šlo je za zelo dotrajano kanalizacijo iz betonskih nearmiranih cevi, ki smo jo obnovili z novimi PVC cevmi. Z obnovo smo dosegli vodotesnost kanalizacije, preprečili izliv odpadne vode v okolje in podtalnico ter zagotovili nemoten odvod komunalne odpadne vode za nadaljnjih 50 let. Dela je izvajal pogodbeni izvajalec Komunalnega podjetja Velenje, Gradbeništvo Rošer Viljem, s. p.

slika 1

LINHARTOVA ULICA V VELENJU

Obnavljali smo tudi sekundarno javno kanalizacijo na Linhartovi cesti v Velenju. Tudi v tem primeru je šlo za dotrajane stare azbestno cementne cevi iz leta 1965, iz katerih je odpadna voda iztekala v okolje. Kanalizacijo smo obnovili z novimi PVC cevmi premera 250 mm, zagotovili vodotesnost kanalizacije ter omogočili nemoteno obratovanje za nadaljnjih 50 let. Dela je tudi v tem primeru izvajal pogodbeni izvajalec KPV, Gradbeništvo Viljem Rošer, s. p.

Slika 2

Slika 3

TOVARNIŠKA POT ŠOŠTANJ

V mesecu maju smo izvedli sanacijo zelo dotrajane in delno tudi že porušene kanalizacije na Tovarniški poti v Šoštanju. Stare betonske cevi smo zamenjali s PVC cevmi premera 250 mm ter s tem preprečili dokončno porušitev kanala in s tem posledično veliko težavo za uporabnike javne kanalizacije. Porušitev kanala bi namreč lahko povzročila poplavljanje nižje ležečih delov stanovanjskih objektov.

Slika 4

Slika 5

JENKOVA CESTA V VELENJU

V mesecu juniju smo izvedli sanacijo mešane javne kanalizacije na Jenkovi cesti v Velenju. Obnovo smo izvedli po postopku uvlačenja poliesterskega vložka v obstoječo kanalizacijsko cev. Metoda obnove je zelo zanimiva, ker na ta način ni potreben klasičen izkop, ampak se obnova izvede po obstoječi cevi brez izkopa. S tem prihranimo čas obnove, kar je najpomembnejše pa je, da ni posegov v parcele. Investicija v obnovo 151 m kanalizacije je vredna približno 38.000 evrov, dela pa je izvajal na razpisu izbrani izvajalec Gradnje Polak, s. p.

Slika 6

OBNOVA PRI GOSTIŠČU HARTL V VELENJU

V letošnjem letu bomo na enak način obnovili tudi odsek kanalizacije pri gostišču Hartl, kjer bomo obnavljali dotrajano kanalizacijo pod regionalno cesto. Gre za nearmirane betonske cevi premera 250 mm v dolžini 20 m. Vrednost obnove znaša 4.500 evrov, dela pa bo izvedlo podjetje Gradnje Polak, s. p.

Slika 7

OBNOVA KANALIZACIJSKIH POKROVOV

Letno zaradi dotrajanosti, poškodb ter ropota opravimo kar nekaj obnov pokrovov kanalizacijskih jaškov. Pokrove nadomestimo z novimi pokrovi s posebnimi tesnili proti ropotu, pokrove iz kompozitnih materialov ali samonivelacijske pokrove, ki omogočajo prilagoditev vozišču tudi v primeru posedanja cestnega telesa.

Slika 8