pexels photo 290678

Večje obnovitvene investicije vodovodnega omrežja in objektov v letu 2018 in 2019

Kvaliteta oskrbe s pitno vodo je odvisna od številnih dejavnikov, od katerih ima pomembno vlogo tudi ustrezna kvaliteta cevi. Vodovodno omrežje Šaleške doline, s katerim v okviru izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo upravlja Komunalno podjetje Velenje, je ponekod zaradi starosti in neustreznega materiala že precej dotrajano, zato ga je treba postopoma obnoviti. Obnova vodovoda se izvaja po odsekih, in sicer glede na prioritete, določene s tremi najbolj pomembnimi karakteristikami – pogostost okvar, starost cevovoda ter lastnosti materiala, iz katerega so vgrajene cevi.

Tako se je na podlagi zgoraj navedenih kriterijev v letu 2018 izvedla obnova sekundarnega vodovoda na Cesti Simona Blatnika v dolžini približno 580 m, sočasno z obnovo kanalizacije se je v Šmartnem ob Paki ter v Rečici izvedla tudi obnova približno 140 m dolgega odseka sekundarnega vodovoda ter pripadajočih priključkov (t.i. območje 4), prav tako se je izvedla sanacija najbolj kritičnega odseka primarnega vodovoda Velenje-Škale (Triada) v dolžini približno 390 m.

Vodovod na Cesti Simona Blatnika ter triadni vodovod sta bila obnovljena z metodo uvlačenja cevi. To metodo lahko uporabljamo na odsekih, kjer se je s hidravličnim modeliranjem pokazalo, da za primerno oskrbo s pitno vodo zadostujejo že manjši premeri cevi. Tako se v obstoječo cev uvleče nove cevi. Tak način obnove je nekoliko lažji, saj večja gradbena dela niso potrebna.

V letu 2019 se je z metodo uvlačenja cevi že izvedla obnova sekundarnega vodovoda na Goriški cesti v dolžini približno 570 m, skupaj z vsemi pripadajočimi priključki. Prav tako se je izvedla obnova vodovoda v Šmartnem ob Paki (območje 5), sicer s klasičnimi gradbenimi deli (izkopom). Do konca tega leta sta predvideni še dve obnovi - obnova transportnega vodovoda na Partizanski cesti v dolžini 560 m ter obnova dovodnega in odvodnega cevovoda iz vodohrana RZ Šoštanj do jaška Levstikova v skupni dolžini 760 m (380 m dovodne in 380 m odvodne cevi). Obe sanaciji bosta predvidoma izvedeni z metodo uvlačenja cevi. Slednja od obeh obnov se bo izvajala sočasno s sanacijo vodovoda TEŠ, ki poteka po isti trasi.

Poleg obnove vodovoda se obnavljajo tudi vodovodni objekti, kar je izrednega pomena za zagotavljanja ustrezne kvalitete pitne vode kot tudi ustreznih akumuliranih količin le-te. Tako se je v lanskem letu v več fazah obnovil vodohran R1 Velenje, v letošnjem letu pa je predvidena obnova krovne plošče vodohrana RZ Šoštanj in obnova betonske konstrukcije ene od vodnih in armaturnih celic vodohrana RZ Šoštanj (obnova celice 1).

Situacija v letu 2018 obnovljenega VO na Cesti Simona Blatnika

Situacija v letu 2018 obnovljenega vodovoda na Cesti Simona Blatnika v Velenju

Situacija v letu 2018 obnovljenega VO Triada

Situacija v letu 2018 obnovljenega vodovoda Triada v Velenju

Obnova VO v Smartnem ob Paki

Obnova vodovoda v Šmartnem ob Paki v letu 2018 (območje 4), sočasno z obnovo kanalizacije

Situacija v letu 2019 obnovljenega VO na Goriski cesti

Situacija v letu 2019 obnovljenega vodovoda na Goriški cesti v Velenju

Sistematično obnavljanje obstoječega vodovoda in pripadajočih infrastrukturnih objektov je bistvenega pomena za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo – tako z vidika zagotavljanja ustreznih hidravličnih karakteristik na sistemu kot tudi ustrezne kvalitete pitne vode uporabnikom Šaleške doline, prav tako pa na ta način preprečujemo oz. zmanjšujemo vodne izgube in tako pripomoremo k čim boljši učinkovitosti obratovanja vodovodnega sistema še z ekonomskega stališča.

Obnovitvene investicije sektorja zajem in priprava pitne vode v PE Komunala v letu 2019

Ena izmed osnovnih dejavnosti, ki jih izvaja PE Komunala, je zanesljiva in kvalitetna oskrba vseh uporabnikov s pitno vodo. V sklopu kohezijskih projektov so bile zgrajene tri naprave za pripravo pitne vode s skupno zmogljivostjo 270 l/s.

V letu 2019 so iz vira najemnine in sredstev občinskih proračunov na področju obnov naprav za pripravo pitne vode Grmov vrh, Čujež in Mazej, vključno z zajetjem Ljubija, načrtovana sledeča dela:

Tabela investicije

V prvem polletju leta 2019 so bila izvedena sledeča dela:

  • Obnova sistema merjenja prostega klora na NPPV Čujež_18.2.29/Z1

Obnova sistema merjenja prostega klora v vodi na izhodu NPPV Čujež. Stabilnost meritve je nujno potrebna za regulacijo doziranja plinskega klora, kar omogoča ustrezno dezinfekcijo ter zdravstveno ustreznost pitne vode.

 Analizator prostega klora

Analizator prostega klora

  • Obnova sistema JUDO filtrov, vključno s tesnili na vseh treh NPPV _18.2.29/Z2

Obnova sistema pred filtrov JUDO, vključno s tesnili na vseh treh NPPV (28 kpl). Delovanje predfiltrov je ključnega pomena za mehansko zaščito modulov ultra filtracije, kar omogoča ustrezno čiščenje ter zdravstveno ustreznost pitne vode.

Primerjava stare in nove mrezice JUDO filtra

Primerjava stare in nove mrežice JUDO filtra

  • Obnova ležajev vključno z drsnimi tesnili na transportnih črpalkah na NPPV Čujež in Grmov vrh_18.2.29/Z3

Obnova ležajev vključno z drsnimi tesnili na transportnih črpalkah na NPPV Čujež - 4 komadi in na NPPV Grmov vrh - 3 komadi. Obnova je ključnega pomena za zagotavljanje nemotenega pretoka surove vode preko ultrafiltracije ter transporta le-te v sistem vodooskrbe.

Obnova lezajev na crpalkah NPPV Cujez

Obnova ležajev na črpalkah NPPV Čujež

  • Nadgradnja sistema za preprečevanje vlage na vseh treh NPPV_18.2.29/Z5

Nadgradnja sistema za preprečevanje prekomerne vlage v prostoru z namenom zaščite vgrajene opreme ter infrastrukture na vseh treh napravah za pripravo pitne vode.

Razvlazilnik

Razvlažilnik

Ostala obnovitvena dela bodo izvedena v drugem polletju letošnjega leta.

NPPV Grmov vrh – raba energetskega potenciala vode za proizvodnjo električne energije

Izmed vseh treh naprav za pripravo pitne vode je največja in tehnološko najzahtevnejša  NPPV Grmov vrh. Zmogljivost le-te je 120 l/s. Za električno  napajanje vseh energetskih in ostalih tehnoloških sklopov je v transformatorskem prostoru nameščen transformator nazivne moči 630 k VA. Zaradi relativno visoke priključne moči, ki je posledica projektantskih zahtev in izračunov ob istočasnosti delovanja vseh pogonov, koničnih obremenitev itd., je bilo potrebno razmišljati tudi o smotrni in ekonomsko upravičeni rabi električne energije.

Zajetje Ljubija

Zajetje Ljubija

NPPV Grmov vrh

Naprava za pripravo pitne vode Grmov vrh

Surova voda iz zajetja Ljubija preko transportnega cevovoda vstopa v samo napravo z visoko potencialno energijo (vstopni tlak 15 bar), ki pa v samem procesu priprave vode ni potrebna. Da bi se energetski potencial vode koristno izrabil je bila izbrana najprimernejša pretvorba v električno energijo. Na vstopnem mestu surove vode v tehnološki proces se je vgradila mala hidroelektrarna z nazivom MHE Grmov vrh.

Sklop MHE sestavlja:

  • Peltonova turbina (pretok 20 – 180 l/s),
  • generator (max. moč 170 kW),
  • upravljalno energetski del.

MHE na NPPV GV

MHE na napravi za pripravo pitne vode Grmov vrh

Osnovni princip delovanja MHE je sledeč:

  • Delovanje vzporedno z obstoječim elektro – distribucijskim omrežjem.
  • Obseg proizvodnje energije je odvisen od razpoložljivosti vode na zajetju Ljubija in od samih potreb po količinah pitne vode v vodooskrbovalnem omrežju.
  • Proizvedena električna energija se porabi za pokritje lastnih potreb NPPV Grmov vrh, morebitna odvečna energija pa se odda v električno omrežje.

Panel upravljalne enote MHE

Panel upravljalne enote MHE

V prvem polletju leta 2019 smo za potrebe priprave pitne vode na NPPV Grmov vrh zajeli 1.066.549 m3 vode in ob tem proizvedli 332.055 kWh električne energije. S tem smo zagotovili vso električno energijo za potrebe delovanja NPPV. Seveda moramo poudariti, da ob raznih situacijah, ko MHE ne obratuje, še vedno poteka odjem električno energije iz omrežja. Poleg tega pa je fiksen mesečni strošek tudi plačilo priključne moči, omrežnine ter ostalih prispevkov. Kljub temu se je vgradnja MHE pokazala kot dobra naložba. S tem vplivamo tudi na znižanje stroškov in posledično na nižjo ceno pitne vode, ki jo plačujejo naši uporabniki. Zato bomo še naprej izvajali redna vzdrževalna dela ter obnove MHE in s tem skrbeli za čim bolj kontinuirano delovanje brez večjih nepotrebnih izpadov.