Centralna čistilna naprava Šaleške doline

Komunalno podjetje Velenje sodeluje v izobraževalnem programu za pridobitev dodatne kvalifikacije »Vzdrževalec/vzdrževalka čistilnih naprav«, ki ga sicer organizira in vodi Javno podjetje CČN Domžale – Kamnik. Dodatna kvalifikacija je namenjena vsem, ki želijo pridobiti in utrditi znanje na področju vzdrževanja čistilnih naprav. Prav tako je primerna tudi za zaposlene kot del uvajanja na delovnem mestu. Komunalno podjetje Velenje bo v program usposabljanja, ki bo potekalo interaktivno v obliki predavanj in praktičnih prikazov v laboratoriju, napravah ter objektih čistilne naprave, vključilo sodelavca. V sklopu izobraževanja bomo na Centralni čistilni napravi Šaleške doline za udeležence izvedli modul »Vzorčenje in osnovne analize« odpadnih vod.

V 50-urnem modularnem programu za pridobitev dodatne kvalifikacije »Vzdrževalec/vzdrževalka čistilnih naprav«, bodo udeleženci spoznali zakonitosti čiščenja odpadne vode v naravi, se seznanili s teoretičnimi in praktičnimi postopki čiščenja, opremo in napravami ter načini njihovega vzdrževanja. Seznanili se bodo z načini vzorčenja in izvajanja osnovnih analiz ter s postopki ravnanja z odpadki. Poudarek usposabljanja bo na prepoznavanju neustreznega obratovanja naprav in opreme ter preventivnem vzdrževanju. Prav tako se bodo udeleženci seznanili s ključno dokumentacijo, načini zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, z varnim delom s kemikalijami ter ustreznim komuniciranjem z vsemi deležniki v procesu.

kemijski laboratorij KPV

Po končanem usposabljanju bodo udeleženci razumeli delovanje in procese na čistilni napravi, znali upravljati in vzdrževati ključno opremo na čistilni napravi in pridobili potrdilo za 3. raven usposobljenosti po izobraževalnem sistemu v RS (t. i. Slovenko ogrodje kvalifikacij - SOK). Usposabljanje se začne 21. 11. 2019 s prvim sklopom predavanj na JP CČN Domžale – Kamnik in konča 16. 4. 2020 z ustnim izpitom.