mkcn

Uporabnike komunalnih dobrin in storitev obveščamo, da lahko v prostorih Centralne čistilne naprave Šaleške doline na Primorski cesti 8a v Šoštanju še vedno dobijo vse potrebne informacije v zvezi z izbiro in vgradnjo male komunalne čistilne naprave (MKČN). Pokličite na telefonsko številko 03 898 94 09 in se dogovorite za sestanek s strokovnjakom s tega področja.

Spomnimo: Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda se je konec leta 2015 spremenila zakonodaja, predvsem so pomembne novosti, ki urejajo področje MKČN in nepretočnih greznic. Malo komunalno čistilno napravo morajo imeti vsi objekti, ki se nahajajo na območju, kjer ni javne kanalizacije in kjer ni predvidena javna kanalizacija oz. ki niso v aglomeraciji. V izjemnih primerih, ko je denimo prepovedano odvajanja odpadne vode (vodovarstvena območja) ali ko gre za posebne geografske razmere, ki bi negativno vplivale na delovanje MKČN, pa je potrebno vgraditi nepretočno greznico.

Kdaj je rok za vgradnjo MKČN?  

  • Rok za vgradnjo MKČN za obstoječe objekte (za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002), ki nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, kot je bilo predpisno v času gradnje objekta, je najkasneje do 31. 12. 2021. Za obstoječe objekte, ki imajo čiščenje odpadne vode urejeno s pretočno greznico (oz. v skladu s predpisi v času gradnje objekta), pa je rok ob prvi rekonstrukciji objekta, seveda ob predpostavki, da je obstoječa greznica zgrajena skladno s predpisi (trije prekati, zadostni volumen) in je vodotesna.

Kaj je potrebno narediti, ko vgradim MKČN?

Po vgradnji MKČN do 50 PE je potrebno 3 mesece po začetku obratovanja naročiti »Prve meritve«, ki jih izvajajo za to pooblaščeni izvajalci (v naši bližini Eurofins Velenje in NLZOH Celje). Če so meritve ustrezne (KPK pod 200 mg/L), se izpolni obrazec Poročilo o prvih meritvah (povezava do obrazca: https://www.uradni-list.si/files/RS_-2015-098-00020-OB~P002-0000.PDF), ki ga dostavite v Komunalno podjetje Velenje. Če imate pri izpolnjevanju obrazca težave, se oglasite v službi za tehnologije in nadzor, ki je na lokaciji CČN Šaleške doline v Šoštanju. Skleniti je potrebno tudi pogodbo o prevzemu blata iz MKČN, kar lahko uredite v prodajni službi KPV na sedežu podjetja na Koroški cesti 37b v Velenju.

Na osnovi teh dokumentov vas vpišemo v bazo MKČN in znižamo okoljsko dajatev za odvajanje odpadne vode za 90 %. Naslednje leto po opravljenih prvih meritvah, pri vas opravimo pregled MKČN, kot to zahteva zakonodaja.

Prevzem in odvoz blata iz MKČN in greznic poteka za naše uporabnike sistematično, in sicer se pri vsakem uporabniku storitev izvede enkrat na tri leta. Obvestilo o praznjenju uporabniki dobijo na naslov s priporočeno pošto. Vsako spremembo ali morebitno dodatno praznjenje pa lahko naročijo na telefonski številki 03 898 94 02 in 03 898 94 11.

Občine lastnice Komunalnega podjetja Velenje bodo tudi v letošnjem letu namenile nepovratna finančna sredstva za izgradnjo MKČN na območju posamezne občine, s čimer želijo lastnike objektov spodbuditi k pravočasni vgradnji MKČN. Mestna občina Velenje bo v ta namen namenila 20 tisoč evrov (1000 evrov subvencije za posameznika) – javni razpis bo kmalu objavljen na spletnih straneh MOV, o čemer vas bomo seznanili tudi na naših spletnih straneh. Občina Šoštanj je javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo MKČN na območju občine Šoštanj za leto 2019 že objavila in za ta namen v proračunu občine namenila 15 tisoč evrov (višina sofinanciranja za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1000 evrov). V Občini Šmartno ob Paki bodo svetniki na bližajoči se seji odločali o višini subvencije in na podlagi sprejetega sklepa objavili javni razpis za sofinanciranje MKČN v občini Šmartno ob Paki.

Povezava do javnega razpisa Občine Šoštanj:

https://www.sostanj.si/objava/174406

Povezava do informacij o odvajanju in čiščenju odpadnih voda in MKČN:

http://url.sio.si/BY7 

Vir naslovne fotografije: finance.si