Upravna stavba KPV

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, Velenje na podlagi določil Statuta družbe in Sklepa Sveta ustanoviteljev z dne 29. 1. 2020, objavlja

ZBIRANJE PISNIH NEZAVEZUJOČIH INFORMATIVNIH PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje.

II. PREDMET IN VSEBINA POVABILA:

Zbiranje nezavezujočih informativnih ponudb za »Prodajo poslovnega objekta s pripadajočim zemljiščem na naslovu Koroška cesta 37/b, Velenje«.

Povabilo je objavljeno na spletni strani: https://www.kp-velenje.si/

Prodajalec vabi ponudnike, da oddajo svoje nezavezujoče informativne ponudbe v skladu z objavljenim povabilom.

Predmet informativnega zbiranja ponudb je ugotavljanje interesa za nakup poslovnega objekta s pripadajočim zemljiščem na naslovu Koroška cesta 37/b, Velenje. Ponudniki naj k nezavezujoči informativni ponudbi priložijo izpolnjen Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku (Obrazec št. 1) nezavezujoče ponudbe v obliki pisma o nameri lahko vložijo domače in tuje fizične ali pravne osebe. Pismo o nameri naj vsebuje podatke o zainteresirani osebi – Obrazec 1, predlagano višino kupnine za celoten poslovni objekt.

Prodajalec se NE zavezuje skleniti zavezujočega pravnega posla s ponudnikom na podlagi tega povabila.

Predmet prodaje v tem povabilu k oddaji pisnih nezavezujočih informativnih ponudb je poslovni objekt s pripadajočim zemljiščem na naslovu Koroška cesta 37/b, Velenje, in sicer nepremičnine:  ID znak parcela 964 678/4, ID znak parcela 964 676/3, ID znak parcela 964 678/5, ID znak parcela 964 674/5, ID znak parcela 964 674/4, ID znak parcela 964 674/1, ID znak parcela 964 678/2, ID znak parcela 964 675/1,ID znak parcela 964 677/1, ID znak parcela 964 677/2, ID znak parcela 964 676/1 in ID znak parcela 964 676/4, ki so v lasti Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.

Obravnavan kompleks se nahaja ob Koroški cesti v Velenju. Dostop do nepremičnin je urejen po Koroški cesti oziroma po Cesti pod parkom. V okolici se nahajajo razni poslovni objekti, park, individualni in večstanovanjski objekti, muzej… Nepremičnina je locirana na gosto poseljenem predelu mesta in je dobro vidna. Parkiranje je urejeno pred objektom, na asfaltiranem parkirišču ter na javnih parkiriščih v okolici. Zemljišče je kot celota zaokroženo, nepravilne oblike, normalno dostopno in komunalno opremljeno (elektrika, voda, kanalizacija, telekomunikacije).

Poslovni objekt je bil po pridobljenih podatkih zgrajen leta 1978 in je etažnosti K+P+2. Konstrukcija objekta je armiranobetonski skelet na točkovnih in pasovnih temeljih. Obodne in predelne stene so pozidane z opečnimi zidaki, stropne plošče so armiranobetonske. Streha objekta je dvokapnica, kritina s pločevino. Fasada na objektu je klasični slikani omet, delno fasadna opeka. Stavbno pohištvo v objektu je pvc izvedbe, zasteklitve so izolacijske.  V kleti objekta se nahajajo prostori arhiva, v pritličju tehnični prostor (toplotna podpostaja), sprejemnica ter prostori za stranke. V 1. in 2. nadstropju so locirani pisarniški prostori različnih velikosti, čajna kuhinja, sanitarije, sejni sobi ter ostali pomožni prostori. Vse stene in stropi so ometani in slikani, finalni tlaki so keramične ploščice, laminat, pvc, naravni kamen in lakiran lamelni parket. Objekt je priključen na javno vodovodno, kanalizacijsko ter električno omrežje. Ogrevanje poteka centralno, radiatorsko, daljinsko (TEŠ). Pisarne so klimatizirane.

Objekt in prostori v njem so v dobrem stanju, redno vzdrževani, v funkciji. Pisarniški prostori so bili v zadnjih letih obnovljeni (finalne talne obloge, opleski, preureditev pritličja, nova toplotna podpostaja, menjava klimatskih naprav…).

Neto tlorisna površina poslovnega objekta po podatkih registra nepremičnin (Gurs, 2020) znaša 1.458 m2. Od tega pisarniški prostori merijo 1.297,80 m2 in prostori arhiva 160,20 m2.

Zemljišče je v naravi pozidano s poslovnim objektom (nepremičnina ID znak parcela 964 675/1 – stavbišče), prosto površino predstavlja asfaltirana manipulativna površina, zelene površine (nepremičnine ID znak parcela 964 677/1, ID znak parcela 964 676/1, ID znak parcela 964 678/2 in ID znak parcela 964 674/1), delno kolesarska pot ob cesti in cesta.

Bremena in pravice drugih: na obravnavanih parcelah so zavedena naslednja bremena oz. pravice drugih:

 • • na vseh parcelah je vknjižena hipoteka v korist NLB d.d., za katero bo po poplačilu kupnine izdano zemljiškoknjižno dovolilo za izbris hipoteke iz Zemljiške knjige,
 • • pri parcelah 676/3,674/5, 674/4, 674/1 in 677/2 k.o. Velenje je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Mestne občine Velenje (dostop, uporaba in vzdrževanje kolesarskih površin in površin za pešce),
 • • pri parcelah 678/2 in 674/1 k.o. Velenje je vknjižena neprava stvarna služnost v korist podjetja Vimosa d.o.o. (služnostna pravica hoje in vožnje).

Dostop do predmetnih nepremičnine je urejen iz Koroške ceste - parcele št. 3591/16, 3594/4 in 3591/13 k.o. Velenje (javno dobro).

Prostorski red: po zemljiškem katastru je predmetna lokacija opredeljena kot območja stavbnih zemljišč.

V zemljiški knjigi ni vpisana zaznamba prepovedi v skladu s 94. členom GZ.

Pogodbe, najemi, tožbe in podatki o morebitnih preteklih prodajah obravnavane nepremičnine: del objekta se oddaja v najem: približno 180 m2 za 1.440 €/mesec.

Vse navedene nepremičnine se prodajo skupaj kot celota.

IIl. Pogoji za sodelovanje – pogoji za oddajo pisnih nezavezujočih ponudb za nakup

 1. Na podlagi zbiranja pisnih nezavezujočih ponudb prodajalec ni dolžan skleniti prodajne pogodbe, četudi ponudba vsebuje zahtevane elemente iz tega povabila.
 2. Ponudbe lahko oddajo domače in tuje pravne in fizične osebe.
 3. Ponudba mora v pisni obliki vsebovati naziv ponudnika, točen naslov, predmet ponudbe, ponujeno ceno ter način in rok plačila kupnine. Podpisati pa jo mora odgovorna oseba. V primeru, da ponudbo oddaja pravna oseba, mora biti ponudba žigosana (če uporablja žig).
 4. Ponudnik mora v ponudbi navesti ponujeno ceno v EUR za celoto.
 5. Ponudnik mora v ponudbi dodatno pisno izjaviti da je seznanjen, da Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, Velenje del poslovnih prostorov (180 m²) oddaja v najem. Zato se bosta prodajalec in potencialni kupec za ta del prostorov, hkrati s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, dogovorila o pogojih za sklenitev najemne pogodbe z najemnikom pod enakimi pogoji.
 1. Ponudnik mora v pisni ponudbi izjaviti, da je seznanjen s celotno vsebino objave, ki se nanaša na zbiranje pisnih nezavezujočih ponudb za prodajo predmetne nepremičnine.
 2. Ponudnik mora v pisni ponudbi dodatno izjaviti, da je seznanjen s prodajo obravnavane nepremičnine po načelu »videno-kupljeno«.
 3. V primeru izvedbe pravnega posla, kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na dodano vrednost na prodajno vrednost nepremičnin.
 4. Prodajalec bo obravnaval oziroma upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov prodajalca do 30. 6. 2020 do 10. ure. Prodajalec se ne zavezuje upoštevati kasneje prispelih ponudb.
 5. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti s priporočeno pošiljko po pošti na naslov:

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, Velenje, 

s pripisom oziroma z oznako:

»Zbiranje pisnih nezavezujočih ponudb – NE odpiraj« ter navedbo predmeta povabila

»Prodaja poslovnega objekta s pripadajočim zemljiščem na naslovu Koroška cesta 37/b, Velenje«.

 1. Ponudba mora biti v slovenskem jeziku.
 2. Vsi ponudniki bodo obveščeni o nadaljnjem postopku prodaje v 30. dneh po poteku roka za zbiranje pisnih nezavezujočih ponudb.

 IV. Kriteriji izbora ponudnika in možnost sklenitve prodajne pogodbe

V primeru, da bo ponudnik ponudil ustrezno ponudbo, ki je izražena v najvišji ponujeni ceni za predmet prodaje, lahko prodajalec s ponudnikom izvede pogajanja in z njim sklene pogodbo ali izvede drug oddajni postopek, kot na primer zbiranje zavezujočih ponudb, o čemer bo ponudnika obvestil pisno.

Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku te točke, si prodajalec pridržuje pravico, da ponudnike, ki so ponudili primerljive ponudbe, povabi k izboljšavi ponudb, oziroma da z njimi izvede dodatna pogajanja ali ne izbere nobenega ponudnika oziroma z nobenim ponudnikom ne sklene prodajne pogodbe za predmet prodaje ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje.

Vse morebitne javne dajatve (DDV) in stroške, vključno z notarskimi stroški, v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe nosi in plača izbrani kupec oziroma najemnik.

V. Oddaja pisnih nezavezujočih ponudb za najem

V primeru, da ponudnik ni zainteresiran za nakup nepremičnin, ki so predmet prodaje, je pa zainteresiran za najem predmetnih nepremičnin, izpolni Obrazec 2.

V primeru najema, ponudbe pošljite v zaprti kuverti s priporočeno pošiljko po pošti na naslov:

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, Velenje, 

s pripisom oziroma z oznako:

»Zbiranje pisnih nezavezujočih ponudb – NE odpiraj« ter navedbo predmeta povabila

»Najem poslovnega objekta s pripadajočim zemljiščem na naslovu Koroška cesta 37/b, Velenje«.

Pogoji glede prodaje predmetnih nepremičnin iz tega zbiranja nezavezujočih ponudb, se smiselno uporabljajo tudi za primer najema.

VI. Stroški postopka in izjava volje

Ponudniki sami nosijo stroške udeležbe v zvezi s sodelovanjem v predmetnem postopku zbiranja nezavezujočih ponudb, ne glede na uspeh v postopku. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe postopka in pogojev zbiranja nezavezujočih ponudb.

Ponudniki s svojim vstopom v predmet postopka zbiranja ponudb soglašajo s pogoji izvedbe le-tega, izrecno tudi s pogoji, zapisanimi v tem Zbiranju nezavezujočih ponudb.

VII. Pravica do preklica in izključitve odškodninske odgovornosti Prodajalca

Prodajalec so pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek zbiranja nezavezujočih ponudb, za kar ne nosi nobene odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zoper Prodajalca uveljavljati nikakršnih zahtevkov.

Odškodninska odgovornost prodajalca je v celoti izključena.

VIII. Informacije

Vse informacije o tehničnih podatkih in v zvezi ogledom nepremičnine dobijo ponudniki pri predstavniku prodajalca, Saša Milijaš, vsak delovni dan, na telefonski številki: 041 368 686 ali po elektronski pošti na e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Vse ostale informacije v zvezi z zbiranjem pisnih nezavezujočih ponudb dobijo ponudniki pri predstavnici prodajalca: Andreja Mešter, vsak delovni dan, na telefonski številki: 031 649 416 ali po elektronski pošti na e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

IX. Pravo in pristojnosti

V zvezi s tem zbiranjem nezavezujočih ponudb in iz njega izhajajočimi razmerji, se uporablja pravni red Republike Slovenije.

mag. Gašper Škarja, direktor

PDF IKONA Obrazec 1 Ponudba za nakup poslovnega objekta
PDF IKONA Obrazec 2 Ponudba za najem poslovnega objekta